Vilkår for kun fly

Flyreiser er underlagt gjeldende lovgivning for internasjonal luftfartstransport, hvor Luftfartsloven, Montrealkonvensjonene og Warszawakonvensjonene nevnes spesielt. Arrangørens ansvar under transporten er i.h.t. Pakkereiseloven begrenset til hva gjeldende luftfartslovgivning måtte pålegge flyselskapet av ansvar.

De vilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for TUI-gruppen.

Avtalen
TUI er formidler av flybilletter og har ikke ansvar for mangler ved flyreisen. Flyselskapene er underlagt ulike internasjonale konvensjoner som regulerer passasjerenes rettigheter.

Mer om dette på Forbrukerrådets nettsider (lenke åpnes i nytt vindu).

Kjøp av kun flybilletter omfattes verken av Lov om pakkereiser eller Alminnelige vilkår for pakkereiser. Tilslutningsreise eller tilbud som kunden gjør seg nytte av under oppholdet, inngår ikke som en del av avtalen om flyreisen. Reiselederservice er ikke inkludert.

Ut og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten til hjemreisen så sant ikke annet er avtalt og skriftlig bekreftet av TUI. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt. Skal (en allerede) foretatt bestilling endres - må du regne med å betale et administrasjonsgebyr på minimum 500 kroner per person.

Bagasje
*Betaling for innsjekket bagasje ved kjøp av kun fly. Maks vekt 20 kilo og pris pr kolli kroner 400,- for kortdistanse og 600,- for langdistanse (eks. Thailand, Mexico etc). Håndbagasjen er gratis.

Reiser du med kun fly, en vei (bare utreise, eller hjemreise) er det ikke mulig å forhåndsbestille innsjekket bagasje, og du må være beredt på å betale kr 500,- direkte til innsjekkingspersonalet. *Avtalen mellom TUI og kunden anses inngått ved innbetaling av hele reisen.

Frist for betaling avhenger av hvor lenge det er til du skal reise
Ved bestilling mer en 35 dager før avreise: Bestiller du en reise mer enn 35 dager før avreise, skal depositumet betales innen 5 dager. Dersom depositumet ikke er betalt innen fristen blir reisen kansellert. Restbeløpet forfaller 35 dager før avreise.
TUIs depositum er kr 2000,- per person for reiser innen Europa. For reiser utenfor Europa er depositumsbeløpet kr 4000,- per person.

Servicehonorar
Når du bestiller over telefon, i et reisebyrå eller i en av våre butikker, betaler du et servicehonorar på kr 195,- pr. bestilling. Ved bestilling på våre nettsider tar vi ingen servicehonorar.

Endring
Kunden kan forandre reisedag, reisemål eller lignende mot et administrasjonsgebyr på minimum kr 500,- pr. person pr. endring dersom TUI har mulighet til å etterkomme de nye ønskene. Slike endringer kan skje inntil 42 dager før avreise. Deretter regnes endringen som en avbestilling. Dersom TUIs kostnader ved endringen overstiger gebyrets størrelse regnes også endringen som en avbestilling.

Reisen kan kun benyttes av de personer som står oppført på billetten. Verken utreisen eller hjemreisen kan overdras til andre.

Informasjon om flytider, flyselskap og flytyper som fremgår av programmet er foreløpige. Endelige informasjoner fremgår normalt av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt. I slike tilfeller vil TUI kontakte kundene om endringen enten skriftlig eller på telefon.

Avbestilling
Servicehonoraret på 195,- refunderes ikke ved avbestilling.

  • Ved avbestilling tidligere enn den 42. dagen før avreisedatoen gis det refusjon av det innbetalte beløpet minus et gebyr på kr 2000,- pr. person for reiser innen Europa, og kr 4000,- pr. person for reiser utenfor Europa og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse.
  • Ved avbestilling fra og med den 42. dagen til og med den 15. dagen før avreisedatoen refunderes det innbetalte beløpet minus depositum og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse.
  • Ved avbestilling fra og med den 14. dagen til avreisedato eller utelatt fremmøte gis det ingen refusjon.

Dersom kunden har kjøpt TUIs avbestillingsbeskyttelse har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for en slik avbestilling er oppfylt.

TUIs endrings- og avbestillingsbeskyttelse koster:

- 199,- per person for reiser med grunnpris inntil 3999,-*

  • 299,- per person for reiser med grunnpris inntil 9999,-
  • *399,- per person for reiser med grunnpris over 10 000,-.**

Avtalen om avbestillingsbeskyttelse er bindene i avtaleperioden. TUIs avbestillingsbeskyttelse gir rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken blir rammet av plutselig alvorlig sykdom, ulykkeskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser samen med, og det vil være urimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen uten at vedkommende er med.

Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge i henhold til ovenstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på fast eiendom eller lignende. Det forutsettes at kunden selv ikke kjente til de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi TUI beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger til avbestillingen etter dette punktet, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon på sykdommen fra lege eller på den hindrende omstendighet ved attest fra eksempelvis politimyndighet eller forsikringsselskap.

Dokumentasjon vedrørende avbestillingsårsaken må fremlegges senes én måned etter at avbestillingen ble foretatt. Ved avbestilling etter denne bestemmelsen har kunden krav på tilbakebetaling av det innbetalte beløp med fradrag av avbestillingsbeskyttelsen, et administrasjonsgebyr på kr 300,- pr. person og servicehonoraret på kr 195,- pr. bestilling. Ved flere personer på samme bestilling, vil tilbakebetalingen skje til adressaten på bestillingen.

Kansellering av flygninger
TUI kan kansellere den enkelte reise uten erstatningsansvar dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang eller en serie avganger så lenge TUI har meddelt kunden om kanselleringen minst to uker før den planlagte flygningen.

TUI kan kansellere en reise uten erstatningsansvar dersom reisen ikke kan gjennomføres som følge av hindringer utenfor TUIs kontroll og som TUI med rimelighet ikke kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken TUI eller noen av TUIs samarbeidspartnere kunne unngå eller avverge følgene av. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Reisende under 18 år
Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller personer over 18 år til ett av TUIs reisemål, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig tillatelse fra av foreldre eller foresatte.

Skriftlig bekreftelse skal sendes til TUIs kundesenter (info@tui.no) i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. TUI påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten eller som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte. Skjema finner du her: www.tui.no/reise-med-tui/for-avreise/barnunge-som-reiser-alene/

Reklamasjoner
Klage må være fremsatt til arrangør eller reisebyrå hvor reisen er kjøpt, senest 4 uker etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.