Klassifisering av hotell

Hotellene våre er vurdert på en skala fra en til fem. T-vurderingen er vår egen vurdering og baserer seg på et totalinntrykk av standard, service, innredning og fasiliteter på hotellet.

Klassifiseringen sammenligner hoteller som ligger i samme land eller område. Det betyr f.eks. at et hotell i en storby kan ha samme antall T’er men allikevel ha enklere standard enn et hotell i en moderne badeby, selv om de ligger i samme land.

Vår klassifisering er først og fremst ment som en veileder og må ikke forveksles med den offisielle klassifiseringen i landet der hotellet ligger. Se på vår bedømming som en indikasjon, og så må du selvfølgelig lese gjennom hele TUIs hotellpresentasjon for å være sikker på at hotellet oppfyller ønskene dine

TTTTT Høy standard, godt over gjennomsnittet på reisemålet
TTTT God standard, over gjennomsnittet på reisemålet
TTT Mellomklasse, omtrent som gjennomsnittet på reisemålet
TT Enkel standard, under gjennomsnittet på reisemålet
T Meget enkel standard, godt under gjennomsnittet på reisemålet
+ Et plusstegn etter klassifiseringen betyr at hotellets standard er nærmere kategorien over enn under den oppgitte