Vilkår for cruise f.o.m. 1. august 2018

REISEVILKÅR FOR CRUISE

Avtalens innhold
De vilkårene som presenteres her er vilkår som regulerer avtalen mellom forbrukeren og reisearrangøren WonderCruises som eies av reisearrangøren TUI Sverige AB. Avtalen inneholder også informasjon om det aktuelle reise arrangementet som er presentert på www.tui.se og som du skal være med på.

GENRELLE CRUISEVILKÅR FOR TUI CRUISE/WONDERCRUISES
De generelle reisevilkårene er godkjent av Researrangörsföreningen (SRF) i Sverige den 28. juni 2018 og TUI Sverige ABs egne vilkår som er angitt nedenfor. De spesielle reisevilkårene står i kursiv.
Reisearrangøren har rett til å anvende spesielle vilkår som avviker fra de generelle, hvis anvendelsen av spesielle vilkår er motivert av reisens spesielle karakter, spesielle bestemmelser om transportformen (for eksempel bestilling og salgsvilkår for rutefly), avvikende innkvartering på grunn av reisens spesielle karakter eller spesielle omstendigheter på reisemålet. De særskilte vilkårene kan ikke være i strid med pakkereiseloven til bakdel for reisende.
De generelle og særskilte vilkårene er en del av avtalen.

1. AVTALEN

1.1 Avtalen blir bindende for begge parter når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen med mindre noe annet er avtalt. Arrangøren skal bekrefte bestillingen umiddelbart. Angreretten gjelder ikke for pakkereiser.

1.1.1 Avtalen inngås og blir bindene for begge parter når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen og den reisende har innbetalt depositum innen fristen. Depositumet er en del av totalbeløpet.

1.2 Hovedreisende blir angitt først i reisedokumentene eller på en annen tydelig måte. Den hovedreisende er ifølge avtalen betalingsansvarlig. Alle endringer og eventuell avbestilling må gjøres av den hovedreisende. Unntak kan gjøres dersom hovedreisende blir alvorlig syk og ikke kan gjennomføre endringen eller avbestillingen. Den hovedreisende er ansvarlig for å oppgi korrekte opplysninger for de øvrige personene på bestillingen. Eventuell refusjon vil bli gjort til den hovedreisende.

1.3 Om den reisende er under 18 år og reiser uten foresatte må dette opplyses om i bestillingsøyeblikket. Noen reiser har 18 års aldersgrense. Informasjon oppgis ved bestilling.

1.3.1 Avtalen inneholder informasjon om gjeldende reisearrangement, se også ”Att resa med oss” som er tilgjengelig på vår nettside www.tui.se, og bestiller du online finner du særskilt informasjon og skjemaer for mindreårige her: https://www.tui.se/att-resa-med-oss/resa-med-barn/intyg/

1.3.2 Minimumsalder for spedbarn for å kunne delta på cruise er 6 måneder. Hvis cruiset er planlagt for minimum tre eller flere sammenhengende dager til havs er minimumsalderen 1 år.
For cruise utenfor Europa gjelder minimumsalder 21 år, alternativt at foreldre/verger er med på reisen.
For amerikanske rederier innen Europa gjelder minimumsalder 21 år.
Reisende under 21 år i egen lugar må ha bestilt lugar i nærheten av foreldre/foresattes lugar.

Barn under 18 år som ikke reiser i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, får kun delta på
cruiset om han eller hun er i følge med en eller flere personer over 21 år, som har fått fullmakt fra
minst en av foreldrene/foresatte til å ta ansvar for barnet.

1.3.3. Spesielle regler for barn under 21 år som ikke har samme etternavn som foreldrene. Voksne som reiser med barn under 21 år som de ikke er foreldre eller foresatte til, må kunne fremvise barnets pass (og eventuelt visum) samt en kopi av begge foreldrenes pass og en undertegnet bekreftelse fra minst en av barnets foreldre eller foresatte på at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge. Bekreftelsen skal også inneholde en tydelig tillatelse til at barnet kan få medisinsk behandling, om det skulle oppstå en situasjon hvor en lege anser at barnet har behov for umiddelbar behandling. Disse regler gjelder også om barnet reiser med slektninger eller venner.

1.3.4 Om et barn reiser med en av sine foreldre/foresatte og har et annet etternavn enn denne, må
forelder/foresatte kunne fremvise et gyldig dokument undertegnet av den forelder/foresatte som ikke
følger med på reisen, som tilkjennegir at han/hun godkjenner at barnet reiser med den andre
forelder/foresatte. Dokumentet må ordnes samtidig med bestilling av reisen og ikke senere enn en uke før seiling. Dokumentet skal være på engelsk og tas med til havnen på avreisedagen.

1.3.5 Graviditet er ikke en sykdom og avbestilling på grunn av graviditet er ikke mulig. Dog kan en
avbestillingsbeskyttelse iblant inneholde spesielle rettigheter som f.eks. endringsmulighet. Gravide
kan delta på cruise frem til graviditetens 23.uke. Om den 24.uken innledes før eller i løpet av cruiset er det ikke tillatt å delta på cruiset. For at den gravide skal kunne delta på cruise kreves en
legeerklæring på engelsk som bekrefter at det ikke foreligger noen komplikasjoner og som viser hvor
langt graviditeten er fremskredet.

1.3.6 Observer at inntak av alkoholholdige drikker om bord følger de lover som gjelder der fartøyet
befinner seg. Unntak er amerikanske rederier som krever en minimumsalder på 21 år for
alkoholinntak uansett hvor fartøyet befinner seg.

1.4 Tidene for avreise og hjemreise i bestillingsbekreftelsen er preliminære. Arrangøren skal snarest og hvis mulig senest 20 dager før avreisen spesifisere avreisetidene som gjelder for reisen.

1.5 Arrangøren skal gi generell informasjon vedrørende pass og visum.

1.5.1. Generell informasjon om pass og visum er tilgjengelig på www.tui.se i delen; att resa med oss.
Passet ditt må være gyldig i 6 måneder etter hjemkomst.

1.6 Arrangøren skal gi generell informasjon om helseforeskrifter for reisemålet.

1.6.1 Generell informasjon om helseforeskrifter for reisemålet er tilgjengelig på www.tui.se i delen; hälsa och särskilda behov.

1.6.2. Den reisende er selv ansvarlig for å innhente informasjon om spesielle behov som medføres av spesielle helseforeskrifter. Den reisende har ansvar for å sjekke hvilke regler som gjelder på reisemålet som relaterer til det personlige behovet. Den reisende skal også respektere og følge de lover og regler som gjelder i det landet som besøket. Mer informasjon finnes på UDs reiseinformasjon.

1.6.3 Reisende med spesielle behov må kontakte WonderCrusies direkte i forbindelse med bestillingen for å sikre at cruiset vil fungere basert på skip og behov. Dette gjøres gjennom en erklæring der WonderCruises skriftlig informeres om eventuelle medisinske (fysiske som psykiske) forhold. Denne kontakten er spesielt viktig for å sikre at valgt cruise er et passende/anbefalt skip. Noen skip har lugarer som er spesielt tilpasset funksjonshemmede selv om skipene aldri helt kan oppfylle kravene til tilgjengelighet/fremkommelighet for rullestolbrukere. Det finnes ingen spesiell service om bord for gjester med funksjonshemminger eller medisinske problemer. Det er derfor viktig at du klarer deg selv eller reiser sammen med noen som kan bidra med nødvendig hjelp. Noen situasjoner (blant annet bruk av pendelbåter for å ta seg i land) kan hindre ilandstigning i enkelte havner.

1.7 Tilslutningsreise eller spesialarrangement inngår i avtalen kun om den/det er solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet til en samlet pris eller for separate priser som er knyttet til hverandre.

1.8 Ønskemål garanteres ikke med mindre de er skriftlig bekreftet av arrangøren.

1.9 Den reisende plikter å kontrollere bestillingsbekreftelsen så snart den er mottatt. Alle opplysninger må stemme og navnene må stemme overens med passet. Eventuelle feil må påpekes snarest. Arrangøren forbeholder seg retten til å ta en avgift som tilsvarer den faktiske kostnaden for å rette feil, samt en erstatning for merarbeidet det medfører. Dersom feilen skyldes arrangøren rettes dette uten kostnad.

1.10 Den hovedreisende må umiddelbart informere arrangøren om eventuelle endringer av adresse, e-post, telefonnummer eller andre opplysninger som har betydning for arrangørens mulighet til å kontakte den reisende.

1.10.1 Eventuell informasjon fra arrangøren fra bestillingsøyeblikket til hjemreise gis via SMS og e-post.

1.11 Noen reiser krever et minimum antall deltakere for å kunne gjennomføres. Dette skal informeres om ved bestilling.

1.12 Dersom flybilletter er en del av pakkereisen, skal disse brukes i korrekte rekkefølge. Den reisende kan ikke bruke kun hjemreisebilletten når både ut- og hjemreise er bestilt eller kun en del av en flystrekning. Hvis billetten ikke brukes fra starten av, avbestilles resten av reisen.

1.12.1 Reisende som ifølge pkt. 1.12 ikke benytter deler av en bestilt reise eller som av en eller annen grunn kommer for sent på flyplassen eller på et avtalt opphentingssted/avreisested/havn mister retten til øvrige deler av reisen og/eller pakkereisen. Det gis ingen refusjon av reisens pris.

1.12.2 En endring betraktes som en avbestilling av en tidligere inngått avtale. Det nye bestillingsnummeret oppgis ved å endre det siste tallet i bestillingsnummeret.

1.12.3 Respektive flyselskaps generelle regler og vilkår inngår og er en del av avtalen. Mer om dette på www.tui.se under flyginformation eller på respektive flyselskaps egen nettside.

1.12.4 Respektive rederiers generelle regler og vilkår inngår og er en del av avtalen. Mer om dette på www.tui.se eller på respektive rederiers egen nettside.

1.12.5 En gjennomført bestilling med charterfly bekreftes per e-post med en bestillingsbekreftelse tilknyttet den gjennomførte bestillingen. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut
bestillingsbekreftelsen. Billetten sendes per e-post ca. 14 dager får avreise. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut billetten. Billetten er personlig, den er å betrakte som et verdidokument, og skal tas med på reisen da det er nødvendig for gjennomføring av reisen. En gjennomført bestilling med
rutefly bekreftes per e-post med bestillingsbekreftelse tilknyttet den gjennomførte bestilling. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut bestillingsbekreftelsen. Billetten sendes per e-post ca. 14 dager før avreise. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut billetten. Billetten er personlig, den er å betrakte som et verdidokument, og skal tas med på reisen da det er nødvendig for gjennomføring av reisen.

2. PRIS OG BETALING

2.1 Prisen må oppgis på en slik måte at hele prisen på reisen er tydelig. Prisen skal inkludere alle tjenester som inngår i avtalen, samt obligatoriske tillegg, skatter og avgifter.

2.1.1 Obligatoriske skatter inkluderer ikke lokale skatter som kan belastes av lokale myndigheter. I slike tilfeller informeres reisende før bestilling/eller før avreise. Skatten kan imidlertid bli pålagt ved avskrivning av for eksempel flyplassmyndighet, hotell eller lignende, avhengig av skattetype.

2.2 Den reisende skal betale reisens pris senest ved det tidspunktet som fremgår av avtalen.

2.2.1 Hele reisen skal være arrangøren i hende senest 60 dager før avreise. Betalingsvilkårene kan variere mellom pakkereiser med charter- eller rutefly og/eller billettype og gis før avtalen inngås. Betaling må bekreftes før avreise.

2.2.2 Dersom depositumet ikke er oss i hende senest 3 dager etter bestilling, avbestilles reisen automatisk.

2.3 Arrangøren kan i forbindelse med bestillingsbekreftelsen kreve en delbetaling(depositum).
Depositumet skal være rimelig i forhold til reisens pris og de øvrige omstendigheter.

2.3.1 Bestilling av reisen bekreftes til WonderCruises med en delbetaling (depositum). Depositumet er,
om ikke annet er angitt ved bestilling, 4,500 NOK per person. Depositum for cruise betales innen tre dager etter bestilling om ikke annet er avtalt.

2.3.2 Ved bestilling av en reise mindre enn 60 dager før avreise må hele beløpet betales ved bestilling.

2.4 Om den reisende ikke betaler reisens pris i henhold til avtalen har arrangøren rett til å heve avtalen og beholde depositumet som erstatning dersom dette ikke er urimelig.

2.4.1 Beløpet for en eventuell avbestilling ifølge punkt 2.4 skjer i henhold til avbestillingskostnader i følge avtalen.

2.5 Dersom ikke annet fremgår, er reisens pris basert på innkvartering for to personer i delt lugar/dobbeltrom. Ved innkvartering for kun en person i dobbeltrom/eller større rom for flere personer har arrangøren rett til å ta en tilleggsavgift.

2.5.1 WonderCruises baserer sine priser på lugarpris for to personer. I de tilfeller en lugar kan bestilles for færre eller flere personer vil prisen bli presentert.

2.6 Arrangøren er pålagt å informere reisende om eventuelle kostnader som kommer i tillegg.

2.6.1 For reisende med pakkereise med WonderCruises er det mulig å tegne separat
avbestillingsforsikring hos forsikringsselskapet Allianz. Mer informasjon finnes på

https://www.magrouponline.com/LCWL/TWC/NO/no/travel-insurance-quote/
Allianz tilbyr også en særskilt og separat reiseforsikring for cruisepassasjerer:
https://www.magrouponline.com/LCWL/TWT/NO/no/travel-insurance-quote/

3. DEN REISENDES RETT TIL ENDRING OG AVBESTILLING

3.1 Den reisende har rett til å endre avtalen dersom arrangøren godtar det. Endringer i avtalen kan medføre ekstra kostnader for den reisende, enten fra arrangøren eller andre.

3.1.1 Endringer av avtalen er ikke alltid mulig, men må godkjennes av respektive flyselskap og rederier. Eventuelle tilleggskostnader er individuelle basert på reise og billettype, kostnadene bestemmes basert på pakkereisen som sådan og belastes den reisende.

3.2 Den reisende har rett til å avbestille reisen. Arrangøren forbeholder seg retten til å kreve erstatning av den reisende for de faktiske kostnadene som kanselleringen medfører arrangøren. Arrangøren kan fastsette et standard avbestillingsgebyr på grunn av avbestilling. Hvis arrangøren ikke har angitt noen standard avbestillingsgebyr, har arrangøren rett til å kreve et rimelig avbestillingsgebyr.

3.2.1 Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før avreise skal den reisende betale avbestillingskostnad tilsvarende depositum. Avbestillingskostnaden per person er aldri mindre enn depositumet.

3.2.2 Ved avbestilling senest 14 dager før avreise, taper den reisende 25 % av reisens pris, dog minimum depositum.

3.2.3 Skjer avbestilling senest 8 dager før avreise, taper den reisende 50 % av reisens pris, dog minst depositum.

3.2.4 Skjer avbestillingen mindre enn 8 dager før avreise, taper den reisende hele reisens pris.

3.2.5 Pakkereiser med rutefly er til en viss grad ikke refunderbare. Flyskatter og avgifter refunderes aldri.

3.2.6 En reisende som har kjøpt og ifølge avtalen har rett til Allianz avbestillingsforsikring for cruise,
avbestiller reisen i henhold til WonderCruises avbestillingsinstruksjoner og kontakter deretter
forsikringsselskapet Allianz for å melde avbestillingen ifølge Allianz retningslinjer. Dette gjøres
umiddelbart og i følge avtalen, se; claims.fga@se.falck.com.


3.2.7 Ved avbestilling av enkelte reisende i en lugar risikerer gjenværende reisende på bestillingen å måtte betale et tillegg for ubenyttet seng om sengen vil stå tom i lugaren. Tillegget varierer fra fartøy til fartøy.

3.2.8 Avbestilling skal gjøres til arrangøren omgående, dog senest tiden for avreise på flyplassen, av den hovedreisende på telefonnummer: 0771-34 50 00. Etter kontortid ring 08-668 46 84. Opplysninger som kreves for at avbestillingen skal kunne gjennomføres er reisendes navn, avreisedatoer og rederi samt informasjon om hva som skal avbestilles. Har den reisende en avbestillingsbeskyttelse må forsikringsselskapet kontaktes umiddelbart etter avbestillingen.

Etter avbestilling skal beløpet den reisende har til gode refunderes umiddelbart, og senest 14 dager etter avbestilling.

3.2.9 I de tilfeller der innbetaling er gjort med kort refunderes beløpet til samme
kort som ble benyttet ved betaling, ved annen betalingsmåte skjer tilbakebetaling til hovedreisende.
Ved avbestilling av pakkereise der det er tegnet separat avbestillingsforsikring for cruise (Allianz) og avbestillingen omfattes av denne, gjelder disse forsikringsvilkårene som en separat forsikringsavtale, og de er tilgjengelige på ”Min Sida” på www.tui.se

4. DEN REISENDES RETT TIL ENDRING AV REISEN

4.1 Den reisende kan overdra avtalen til noen som oppfyller alle vilkår for å kunne delta på reisen. Den reisende må i rimelig tid før avreisen informere arrangøren eller videreformidleren om overdragelsen, dog senest 7 dager før avreise.

4.1.1 Endring av en pakkereise med rutefly/charterfly i forbindelse med en cruisebillett er vanligvis ikke gjennomførbar da disse billettene er strengt personlige og vanligvis ikke tillater en overdragelse uten at hele billettprisen belastes ifølge avbestillingsvilkårene.

4.1.2 Ved endring av feilstavet navn for en pakkereise med charterfly tilkommer en administrativ kostnad på 500,- per person. Gjelder endringen en reise med rutefly er den den administrative kostnaden på 500,- samt kostnader som flyselskapet tar for eventuelle endringer forutsatt at de godkjenner endringen. I tillegg til kostnadene som flyselskapet tar tilkommer kostnaden som respektive rederi fastsetter om de godkjenner endringen ettersom hver cruisebestilling anses som personlig.

4.2 Arrangøren kan kreve en rimelig avgift for endringer. Avgiften kan ikke overstige kostnadene som endringen innebærer for arrangøren. Arrangøren skal vise hvordan kostnaden beregnes.

4.2.1 Ved endring av en pakkereise med charterfly tas en administrativ kostnad på 500, - per person. Ruteflybilletter og/eller cruise er det normalt ikke mulig å overdra. Om et ruteflyselskap eller et rederi velger å gi mulighet til en overdragelse forbeholder vi oss retten til å kreve den faktiske kostnaden for overdragelsen i henhold til respektive ruteflyselskaps vilkår med tillegg til den administrative kostnaden på 500,-. I tillegg til de kostnader som flyselskapet tar for eventuell overdragelse tilkommer kostnaden som respektive rederi fastsetter om de godkjenner overdragelsen ettersom hver cruisebestilling anses som personlig.

4.3 Overdrageren og den som overtar reisen er sammen ansvarlige ovenfor arrangøren eller videreformidleren for det som gjenstår å betale på reisen og for ekstra kostnader.

5. ENDRINGER FØR REISEN

5.1 Endring av avtalevilkår
Arrangøren kan endre avtalevilkårene til den reisendes ulempe kun om det fremgår tydelig av avtalen at dette kan skje. Hvis endringen er ubetydelig, for eksempel små endringer i flytider, har reisende ikke rett til prisavslag eller erstatning. Ved store endringer på reisen, skal den reisende, hvis mulig, tilbys en alternativ reise eller retten til å avbestille uten avbestillingsgebyr

5.1.1 Eventuelle endringer (f.eks. tidtabellendring) meddeles per telefon, e-post, brev eller SMS til hovedreisende som gjennom avtalen forplikter seg til å underrette de øvrige reisende på bestillingen om den aktuelle endringen. Det er derfor spesielt viktig at de opplysninger som oppgis er korrekte og oppdateres av den hovedreisende dersom dette er aktuelt innen avreise.

5.1.2 Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer på nettsiden og/eller i brosjyrer før avtalen inngås. Arrangøren forbeholder seg også retten til å foreta endringer av avtalevilkårene for en viss reise ifølge 5.1.

5.2 Endring av pris
5.2.1 Arrangøren kan øke prisen for reisen dersom økningen skylder endringer i drivstoffkostnader, skatter og offentlige avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Prisen kan økes med ett beløp som tilsvarer den reisendes andel av den kostnadsøkning som arrangøren rammes av. Rett til prisøkning vil kun gjelde dersom kostnadsøkningen tilsammen overstiger 100,- per bestilling.

5.2.3 Reisens pris skal senkes om arrangørens kostnader, av årsaker som angitt over, minsker med
tilsammen100,- per bestilling. Arrangøren kan trekke faktiske administrative kostnader ved en prisreduksjon.

5.2.4 Arrangøren skal så snart som mulig informere den reisende om prisendringene. Meldingen skal inneholde begrunnelse for endringen og en utregning.

5.2.5 Prisen skal ikke økes og behøver heller ikke å senkes dersom det er mindre en 20 dager til avreise.

5.2.5 I sine spesielle forhold kan arrangøren frasi seg retten til å øke prisen i samsvar med 5.2.1. I tillegg trenger arrangøren ikke å senke prisen.

5.2.7 Prisgarantien gjelder for pakkereiser med charterfly fra det tidspunkt depositumet er betalt. For pakkereiser med rutefly gjelder prisgarantien når sluttbeløpet er betalt. Prisgarantien gjelder ikke for nye eller økte skatter, toll eller avgifter som gjelder tjenester som inngår i reisen. Prisgarantien er gjensidig. Skulle kostnaden for reisens gjennomføring minske før avreisen, kan ikke den reisende forvente prisredusering.

5.3 Den reisendes rett til å si opp avtalen uten avbestillingsgebyr
5.3.1 Hvis reisende ønsker å si opp avtalen på grunn av en vesentlig endring, for eksempel hvis prisen økes med mer enn 8 % av den totale pakkeprisen, må reisende informere arrangøren om at avtalen avsluttes innen rimelig tid etter at reisearrangøren har informert om endringen. Dersom reisen ikke blir avbestilt innen fristen bindes den reisende av den nye avtalen.

5.3.2 Hvis pakkereiseavtalen blir sagt opp skal arrangøren tilbakebetale hele reisens pris senest 14 dager etter at avtalen blir sagt opp.

5.4 Arrangøren og reisendes rett til å si opp avtalen ved uunngåelige og uforutsette hendelser
5.4.1 Både arrangøren og den reisende har rett til å trekke seg fra avtalen om det, etter at avtalen er
blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller langs den planlagte reiseruten
inntreffer katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen lignende hendelse som påvirker reisens gjennomføring vesentlig eller forholdene på reisemålet på det tidspunkt reisen skal gjennomføres. Ved slike hendelser kan reisen avbestilles uten kostnad. Dersom arrangøren kansellerer reisen grunnet ovennevnte hendelser har den reisende ikke krav på erstatning. Den reisende har imidlertid krav på full refusjon av beløpet ifølge 5.3.2.

5.4.2 Den reisende har ikke rett til å si opp avtalen dersom de uunngåelige og ekstraordinære hendelsene var kjent på det tidspunktet avtalen ble inngått

5.4.3 For å kunne fastsette om hendelsen er av så alvorlig karakter som angitt over skal norske eller internasjonale myndigheter rådspørres. Et gjeldende reiseråd fra UD bør alltid betraktes som en grunn for kansellering.

6. ARRANGØRENS ANSVAR FOR GJENNOMFØRING AV PAKKEREISEN

6.1 Utilstrekkelig gjennomføring
Hvis reisen ikke gjennomføres i henhold til avtalen, skal arrangøren rette feilen innen rimelig tid. Arrangøren er imidlertid ikke pålagt å rette feilen hvis det er umulig, eller dersom løsningen vil medføre uforholdsmessige kostnader. Hvis arrangøren ikke retter feilen, kan reisende ha rett til fradrag og skader.

6.1.1 Den reisende har ikke rett til erstatning, om arrangøren kan vise til at feilen har oppstått på
grunn av hindringer utenfor arrangørens kontroll som denne rimeligvis ikke kunne forventes å ha
regnet med når avtalen ble inngått og dermed heller ikke kunne vært unngått eller
overvunnet.

6.2 Vesentlige feil
6.2.1 Hvis det etter avreise ikke er mulig å levere en vesentlig del av avtalen, skal arrangøren tilby tilsvarende alternativer uten ekstra kostnad for den reisende. Hvis arrangøren ikke kan tilby dette, kan arrangøren tilby lavere kvalitet mot et prisavslag. Den reisende kan kun avvise slike valg dersom disse ikke kan anses å være sammenlignbare med de som ville bli gitt i henhold til avtalen, eller hvis tilbudt prisavslag ikke kan betraktes som fornuftig.

6.2.2 Om erstatningsarrangement ikke kan tilbys eller om den reisende på godkjent grunnlag takker nei til alternativet ifølge 6.2.1, kan den reisende har rett til prisavslag og erstatning.

6.2.3 Ved feil som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen, og som arrangøren ikke har rettet opp innen rimelig tid, kan den reisende kansellere avtalen og kan også ha rett til fradrag og erstatning.

6.2.4 Dersom arrangøren ikke kan tilby et alternativ, eller om den reisende på godkjent grunnlag takker nei til alternativet ifølge 6.2.1, eller om den reisende har kansellert avtalen ifølge 6.2.3 har den reisende krav på likeverdig hjemtransport uten ekstra kostnad dersom pakkereisen inkluderer transport og den reisende befinner seg på reisemålet.

7. OM PRISAVSLAG OG ERSTATNING

7.1 Prisreduksjon betales ikke dersom arrangøren kan bevise at feilen skyldes den reisende.

7.2 Den reisende har ikke rett til erstatning, dersom arrangøren kan vise til at feilen har oppstått pga. den reisende eller en tredjepart som ikke er tilknyttet levering av tjenester som er inkludert i pakkereisen, eller om feilen skyldes uungåelige og ekstraordinære hendelser.

7.3 Dersom feilen skyldes noen som arrangøren har inngått avtale med, er arrangøren fritatt for erstatningsansvar i henhold til disse reisevilkårene kun om også den han har inngått avtale med er fritatt i henhold til den bestemmelsen. Det samme gjelder dersom årsaken kan tilskrives noen andre i ett tidligere ledd.

7.4 Retten til erstatning på grunn av at arrangøren kansellerer reisen gjelder ikke dersom arrangøren viser til at færre personer enn minimumsantallet som står i kontrakten, har bestilt reisen, og at de reisende blir varslet skriftlig om kansellering innen fastsatt tid.

  • 20 dager før avreise hvis reisen varer lenger enn 6 dager
  • 7 dager før avreise hvis reisen varer mellom 2 og 6 dager
  • 48 timer før avreise dersom reisen varer kortere enn 2 dager

7.4.1 I følge ovenstående punkt 7.4 har arrangøren rett til å kansellere reisen uten erstatning dersom færre personer enn et minimum antall reisende har meldt seg på reisen og den reisende skriftlig informeres om dette ifølge punkt 7.4. Minimumantallet som gjelder for aktuelle reiser er følgende

Ved reise med fly:

Reisearrangøren har rett til å kansellere reisen om ikke samtlige i a) – d) nedenfor oppgitte
minimumsantall er oppfylt ifølge punkt 7.4.

a) Flytype med minimumsantall: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747:
405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.
Ved reise med andre flytyper enn de ovennevnte, benyttes flytyper av tilsvarende størrelse for beregning av minimumsantall.

b) 50 reisende til reisemålet som er oppgitt på den reisendes bestillingsbekreftelse

c) 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på den flydestinasjonen som er angitt på den reisendes
bestillingsbekreftelse.

d) 15 reisende til en reise som består av faste utfluktskombinasjoner

  • Ved reise med buss: 30 reisende
  • Ved reise med båt: 50 reisende
  • Ved reise med tog: 15 personer. A-330-300 360 reisende, A-321 191 reisende

7.5 Erstatning ifølge disse vilkårene omfatter erstatning for eiendomskader, personskade og skade på eiendeler. Reisende er forpliktet til å begrense skadene så langt som mulig

7.6 Med mindre annet er begrenset av pakkereiseloven eller annen obligatorisk lovgivning, er arrangørens skadeansvar begrenset til tre ganger pakkeprisen. Denne begrensningen gjelder imidlertid ikke for personskade eller skade som er forårsaket forsettlig eller uaktsomt.

8. REKLAMASJON

8.1 Reisende kan klage på reisen/tjenestene dersom dette gjøres innen rimelig tid etter at dette ble oppdaget, eller gi beskjed til arrangøren eller selgeren. Dette må gjøres umiddelbart på reisemålet. Ved avgjørelse om et eventuelt prisavslag eller erstatning for skade tas det hensyn til når passasjeren reklamerte om en slik informasjon hadde innebært at arrangøren kunne rettet opp feilen.

8.1.1 Eventuell reklamasjon i løpet av reisen må umiddelbart legges frem i løpet av oppholdet til
cruiseverten om bord for å gi mulighet til å rette feilen. Reklamasjon skal skje skriftlig senest 2 måneder etter hjemkomst fra reisen og skal sendes per e-post til reklamation@tui.se

8.2 Uavhengig av punkt 8.1 kan den reisende påpeke feil dersom arrangøren eller videreformidleren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med tro og ære.

9. DEN REISENDES ANSVAR I LØPET AV REISEN

9.1 Arrangørens anvisninger
Den reisende har plikt til å følge anvisninger for reisens gjennomføring som gis av reiselederen eller annen person som arrangøren har avtale med. Den reisende har plikt til å respektere de ordensregler om gjelder for reisen og på reisemålet og opptre slik at medreisende eller andre ikke forstyrres. Om den reisende i alvorlig grad bryter mot dette, kan arrangøren heve avtalen.

9.2 Den reisendes ansvar for skade
Den reisende er ansvarlig for eventuell erstatning som følge av skade som den reisende gjennom uaktsomhet har påført arrangøren.

9.3 Den reisende har ansvar for formaliteter
9.3.1 Den reisende er selv ansvarlig for de nødvendige formaliteter for gjennomføring av reisen, som
for eksempel det å medbringe billett, gyldig pass, visum, vaksinasjoner og forsikring.

Det er også den reisendes ansvar å ta med samtlige reisedokumenter som kreves for at reisen skal kunne gjennomføres.

9.3.2 Hovedreisende har ansvar for at alle har sjekket inn i henhold til reiseplanen eller annen instruksjon fra arrangøren eller transportselskapet.
9.3.3 Den reisende er selv ansvarlig for alle kostnader som oppstår på grunn av mangler i de nevnte
formaliteter, for eksempel hjemtransport som følge av mangel på pass, om ikke manglene er forårsaket av feilaktig informasjon fra arrangøren eller videreformidleren.

9.3.4 Den reisende har ansvar for å sette seg inn i informasjonen som blir gitt av arrangøren.

9.4 Avvik fra reisearrangementet
Reisende som etter at reisen er påbegynt avviker fra arrangementet er pliktig til å meddele dette til arrangøren eller dennes representant.

9.4.1 Ved avvik i følge 9.4 skjer ingen refusjon av de deler av reisen som ikke benyttes.
9.4.2 Ved returreise med fly har den reisende selv ansvar for å kontrollere at flyselskapet ikke har
endret hjemreisetiden, f.eks. ved en flyforsinkelse.

10. ARRANGØRENS PLIKT TIL Å BISTÅ MED ASSISTANSE

Hvis den reisende er i vanskeligheter i løpet av reisen, er arrangøren forpliktet til å yte hjelp umiddelbart. Slik hjelp kan for eksempel være informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær støtte. Arrangøren har rett til å ta en rimelig avgift for slik assistanse dersom situasjonen har blitt begått forsettlig eller ved uaktsomhet fra den reisendes side.

10.1 Assistanse og hjelp etter punkt 10 kan være i form av personlig støtte, hjelp gjennom lokale samarbeidspartnere eller støtte via Guide Online, avhengig av omstendighetene og reisens art.

11. TVISTLØSNING

11.1 Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkningen eller tilretteleggelsen av avtalen gjennom forhandlinger. Om partene ikke blir enige, kan tvisten prøves av Allmänna
reklamationsnämnden (ARN), box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av en offentlig domstol. En tvist kan også prøves via EU-kommisjonens onlineplattform http://ec.europa.eu/odr.

11.1.1 Klager må skje skriftlig senest to måneder etter hjemkomst til reklamation@tui.se

12. TILLEGGSARRANGEMENT

Dersom det er angitt på nettsiden eller i en brosjyre, eller ved spesialbestilling, kan enkelte tjenester i form av spesiell innkvartering, utflukter, måltider, kveldsarrangement, barneklubber, golf osv. kjøpes mot tillegg. Ved avbestilling av tilleggsarrangement gjelder, dersom ikke annet er oppgitt, vilkårene under punkt 3 i de alminnelige reisevilkår. Dersom disse tjenester ikke blir oppfylt, tilbakebetales tillegget.

13. BAGASJE OM BORD PÅ FLYET

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker som for eksempel elektronisk utstyr, kameraer, datamaskiner, smykker, kontanter etc. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å medføre farlig gods om bord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av ulike slag, komprimert gass, etsende og brennbare stoffer, maling, fyrverkeri samt gift og andre stoffer som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på respektive flyselskaps hjemmeside.

Hvis du er usikker på hvilken bagasjevekt som er tillatt se: https://www.tui.no/reise-med-tui/flyinformasjon/bagasje/

13.1 BAGASJE OM BORD PÅ SKIPET
Følgende er det ikke tillatt å ta med: Alkohol, strykejern, stearinlys, våpen (gjelder også kniver, lommekniver, Leatherman etc.), korketrekker, kaffemaskin/vannkoker, elektriske transformatorer,
brannfarlig væske, sprengstoff (til f.eks. fyrverkeri), amatørradioutstyr, hockeykøller, rusmiddel, saks,
skateboard/surfebrett, mat og drikke. Medbrakte alkoholholdige drikke må deklareres ved
ombordstigning. Varene oppbevares om bord og blir utlevert rett før ilandstigning på cruisets siste
dag.

14. USEPSIFISERT LUGAR

Ved bestilling av uspesifisert lugar (GUA, guarantee, garanti og lignende) meddeles lugarnummeret på billetten eller ved innsjekk. Det garanteres for lugar i valgt kategori, oppgradering til høyere kategori kan forekomme. Ønskemål om beliggenhet eller annet er ikke mulig. Billetter for uspesifiserte bestillinger utstedes som oftest ganske nær avreise.

15. ENDRING AV REISERUTE

WonderCruises kan ikke garantere at fartøyet alltid anløper de havner som er annonsert, eller til punkt og prikke følger den planlagte reiseruten. Fartøyets kaptein har rett til, av hensyn til
passasjerenes sikkerhet og bekvemmelighet, utelate havner, anløpe andre havner, avvike fra den planlagte reiseruten eller bytte til et annet fartøy eller en annen havn. WonderCruises er heller ikke
ansvarlig å overholde ankomst- og avreisetider som er oppgitt for havnene og det blir ikke gitt kompensasjon for eventuelle avvik
.

16. PERSONOPPLYSNINGER

Når du bestiller en reise eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke et reisebyrå eller noen av våre agenter, vil de personlige opplysninger du oppgir inneholde, for eksempel: navn, destinasjoner, forespørsler om spesielle kostnader og spesiell informasjon om helsetilstanden før turen, bli behandlet av TUI Sverige AB og, hvis det er relevant, av andre selskaper innen TUI-konsernet. Dine personopplysninger kan også håndteres av TUIs partnere i reiselivsbransjen, som flyselskaper, hoteller, lokale partnere på reisemålet, og TUI-rekrutteringsleverandører av administrative tjenester og systemtjenester. Avhengig av hvor reisemålet ditt er, kan dine personopplysninger håndteres utenfor EU og EØS.

Vi kommer også til å behandle nødvendige personopplysninger du gir om de andre personene i reisefølget ditt. Hvis du gir personlig informasjon om andre personer når du bestiller reisen, må du være sikker på at disse personene samtykker i det, og at du har lov til å gi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at disse forstår hvordan deres personopplysninger kan brukes av oss.

TUI Sverige AB er personopplysningsansvarlige for håndteringen av personlig informasjon vi samler inn fra deg. Selskapet TUI Nordic Holding AB har imidlertid overordnet ansvar for hele det nordiske konsernets virksomhet og har en dominerende innflytelse over de nordiske selskapene. TUI Sverige AB og TUI Nordic Holding AB har dermed et felles personlig ansvar. Men TUI Sverige AB er din
hovedkontakt, og det er opp til oss å stille spørsmål og utøve dine rettigheter.

Vi kan også bruke dine personopplysninger for å gi deg tilbud og annen markedsføring. Du kan når som helst melde deg fra å motta en slik kampanje ved å kontakte oss.

TUI utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi er
takknemlige for din integritet og ønsker å være gjennomsiktige om hvordan dine personopplysninger
behandles. Din personlige informasjon tilhører deg. Vi ber deg derfor om å ta deg tid til å lese
gjennom vår opplysning om personvern, der all informasjon om personopplysninger og dine rettigheter er gitt.

Les mer om personvern her: https://www.tui.se/om-tui/integritet-och-sakerhet/personuppgifter/

Du kan også kontakte oss via følgende kontaktinformasjon: TUI Sverige AB org. nr. 556211-6615 +46-(0)8-720 72 00, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, dpo@tuinordic.com

17. FORBEHOLD OM ENDRINGER

TUI tar forbehold om korrekturfeil i denne utgivelsen.

Kontakt oss gjerne på: www.tui.se/kundservice TUI Sverige AB. Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm. 08-720 72 00.