Vilkår for cruise t.o.m. 31. juli 2018

Reisevilkår for cruise

Avtale for reisen

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker. Avtalen inkluderer også informasjon om det aktuelle reisearrangement som er beskrevet på www.wondercruises.com og som også presenteres på www.tui.se. Disse må du gjøre deg kjent med. Nedenfor finner du alminnelige og spesielle reisevilkår for reisen. De alminnelige reisevilkår er godkjent av Researrangörsföreningen i Sverige. De spesielle reisevilkår står i kursiv, og er spesielle vilkår for arrangøren og kompletterer de alminnelige vilkårene. Reisens tekniske arrangør er TUI Sverige AB som eier varemerket WonderCruises.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Pakkereiser

1 AVTALEN

1.1 Arrangøren har ansvar overfor den reisende for det denne har rett til å kreve som følge av avtalen. Ansvaret gjelder også for innhold som skal oppfylles av andre enn arrangøren. Om videreformidleren er part i avtalen, har han ansvar overfor den reisende på samme måte som arrangøren.

1.1.1 Den hovedreisende er den personen som er navngitt i avtalen. Den hovedreisende blir angitt først i reisedokumentene eller på annen tydelig måte. Den hovedreisende er i følge avtalen betalingsansvarlig. Alle endringer og eventuell avbestilling må gjøres av den hovedreisende. Unntak kan gjøres om den hovedreisende blir alvorlig syk og ikke kan gjennomføre endringen eller avbestillingen. Den hovedreisende har ansvar for å oppgi korrekte bestillingsopplysninger for de øvrige reisende som omfattes av avtalen.

Da beskjeder hovedsaklig blir gitt per SMS og e-post er den hovedreisende ansvarlig for å holde arrangøren informert om endringer av kontaktopplysninger frem til avreisen.

1.1.2 Om den reisende er under 18 år og reiser uten foresatte må dette opplyses om i bestillingsøyeblikket. En bekreftelse som viser godkjenning fra samtlige foresatte skal sendes til arrangøren før innbetaling av reisen blir gjort.

1.1.3. Miniumsalder for spedbarn for å kunne delta på cruise er 6 måneder. Om cruiset er planlagt med tre eller flere sammenhengende dager til havs er minimumsalder 1 år.

For cruise utenom Europa gjelder minimumsalder 21 år alternativt at foreldre/foresatte er med på reisen. Reisende under 21 år i egen lugar må ha bestilt lugar i nærheten av foreldre/foresattes lugar. Barn under 18 år som ikke reiser i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, får kun delta på cruiset om han eller hun er i følge med en eller flere personer over 21 år, som har fått fullmakt fra minst en av foreldrene/foresatte til å ta ansvar for barnet. ( Bekreftelse fra foreldre/foresatte kreves). Amerikanske rederier krever en minimumsalder på 21 år innenfor Europa.

1.1.4. Spesielle regler for barn under 21 år som ikke har samme etternavn som foreldrene.**
Voksne som reiser med barn under 21 år som de ikke er foreldre eller foresatte til, må kunne fremvise barnets pass (og eventuelt visum) samt en kopi av begge foreldrenes pass og en undertegnet bekreftelse fra minst en av barnets foreldre eller foresatte på at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge. Bekreftelsen skal også inneholde en tydelig tillatelse til at barnet kan få medisinsk behandling, om det skulle oppstå en situasjon hvor en lege anser at barnet har behov for umiddelbar behandling. Disse regler gjelder også om barnet reiser med slektninger eller venner.

Om et barn reiser med en av sine foreldre/foresatte og har et annet etternavn enn denne, må forelder/foresatte kunne fremvise et gyldig dokument undertegnet av den forelder/foresatte som ikke følger med på reisen, som tilkjennegir at han/hun godkjenner at barnet reiser med den andre forelder/foresatte. Dokumentet må ordnes samtidig med bestilling av reisen og ikke senere enn en uke før seiling. Dokumentet skal være på engelsk og tas med til havnen på avreisedagen.

1.1.5 Graviditet er ikke en sykdom og avbestilling på grunn av graviditet er ikke mulig. Dog kan en avbestillingsbeskyttelse iblant inneholde spesielle rettigheter som f.eks endringsmulighet. Gravide kan delta på cruise frem til graviditetens 23.uke. Om den 24.uken innledes før eller i løpet av cruiset er det ikke tillatt å delta på cruiset. For at den gravide skal kunne delta på cruise kreves en legeerklæring på engelsk som bekrefter at det ikke foreligger noen komplikasjoner og som viser hvor langt graviditeten er fremskredet.

1.1.6 Observer at inntak av alkoholholdige drikker ombord følger de lover som gjelder der fartøyet befinner seg. Unntak er amerikanske rederier som krever en minimumsalder på 21 år for alkoholinntak uansett hvor fartøyet befinner seg.

1.2 Arrangøren skal holde den reisende underrettet om spørsmål som har betydning for den reisende og som har sammenheng med avtalen.

1.3 Tilsutningsreise eller spesialarrangement inngår i avtalen kun om den/det er solgt eller markedsført sammen med hovedarrangementet til en samlet pris eller for separate priser som er knyttet til hverandre.

1.3.1 Det er kun i de tilfeller der tilslutningsreise eller spesialarrangement er presentert på ett og samme reisebevis at de inngår i pakkereisen.

1.4 Avtalen er bindende for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet bestillingen og først når den reisende innen avtalt tid har betalt det avtalte depositum ifølge arrangørens anvisninger.

1.5 Arrangøren skal bekrefte bestillingen umiddelbart.

1.5.1__En gjennomført bestilling med charterfly__ bekreftes per e-post med bestillingsbekreftelse tilknyttet den gjennomførte bestillingen. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut bestillingsbekreftelsen. Billetten sendes per e-post ca. 14 dager får avreise. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut billetten. Billetten er personlig, den er å betrakte som et verdidokument, og skal tas med på reisen da det er nødvendig for gjennomføring av reisen.

En gjennomført bestilling med rutefly bekreftes per e-post med bestillingsbekreftelse tilknyttet den gjennomførte bestilling. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut bestillingsbekreftelsen. Billetten sendes per e-post ca. 14 dager før avreise. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut billetten. Billetten er personlig, den er å betrakte som et verdidokument, og skal tas med på reisen da det er nødvendig for gjennomføring av reisen.

1.6 Ønskemål garanteres ikke

1.7 Den reisende plikter å kontrollere bestillingsbekreftelsen så snart den er mottatt. Eventuelle feil må påpekes snarest. En avgift kan tilkomme ved korrigering av opplysninger.

Bestillingsopplysninger skal alltid stemme overens med passopplysninger.

1.8 Respektive flyselskaps alminnelige regler og vilkår inngår og er en del av avtalen. Mer om dette på www.tui.se under flyginformation eller på respektive flyselskaps egen nettside.

1.8.1 Respektive rederiers alminnelige regler og vilkår inngår og er en del av avtalen. Mer om dette på www.wondercruises.com eller på respektive rederiers egen nettside.

1.9 En ombestilling er å betrakte som en avbestilling av en tidligere inngått avtale. Avtalt reise starter alltid med utreisen, det er ikke mulig kun å benytte returreisen. Reisende som ikke benytter deler av bestilt reise eller som av en eller annen grunn møter opp for sent på flyplassen eller på avtalt opphenting- /avreisested mister retten til reisen og/eller pakkereisens øvrige deler. Det gis ingen refusjon av reisens pris.

2 BETALING AV REISENS PRIS

2.1 Den reisende skal betale reisens pris senest ved det tidspunkt som fremgår av avtalen.

2.1.1 Betalingsvilkårene kan variere mellom pakkereiser med charter- og rutefly og/eller billettype.

2.2 Arrangøren kan ikke kreve innbetaling av reisens pris tidligere enn 40 dager før avreise, om ikke annet er avtalt.

2.2.1 Betalingen skal bekreftes før avreise. Ved bestilling av reise mindre med 60 dager før avreise skal totalprisen på reisen betales umiddelbart.

2.3 Arrangøren kan i forbindelse med bestillingsbekreftelsen kreve en delbetaling(depositum). Depositumet skal være rimelig i forhold til reisens pris og de øvrige omstendigheter.

2.3.1 Bestilling av reisen bekreftes til WonderCruises med en delbetaling (depositum). Depositumet er, om ikke annet er angitt ved bestilling, 4,500 NOK per person. Depositum for cruise betales innen tre dager etter bestilling om ikke annet er avtalt.

Merk at om delbetaling ikke er arrangøren i hende innen avtalt tid avbestilles reisen automatisk.

2.3.2 Resterende beløp skal være arrangøren i hende senest 60 dager før avreise.

2.4 Om den reisende ikke betaler reisens pris i henhold til avtalen har arrangøren rett til å heve avtalen og beholde depositum som erstatning om dette ikke er urimelig.

2.4.1 For reisene med pakkereise med WonderCruises er det mulig å tegne separat avbestillingsbeskyttelse hos forsikringsselskapet Gouda mot en kostnad på 5% av reisens pris. Mer informasjon finnes på https://www.gouda.no/privat/reiseforsikring/avbestillingsforsikring . Den tilbudte avbestillingsbeskyttelsen tegnes når reisen bestilles og gjelder fra det øyeblikk den betales sammen med depositum. Den er ikke avbestillings- eller refunderbar.

FRA 1/1 2018
2.4.1 For reisene med pakkereise med WonderCruises er det mulig å tegne separat avbestillingsforsikring hos forsikringsselskapet Allianz. Mer informasjon finnes på https://www.magroup-online.com/LCWL/TWC/NO/no/travel-insurance-quote/

Allianz tilbyr også en særskilt og separat reiseforsikring for cruisepassasjerer**: https://www.magroup-online.com/LCWL/TWT/NO/no/travel-insurance-quote/

3 DEN REISENDES RETT TIL AVBESTILLING

3.1 Den reisende har rett til å avbestille i henhold til følgende:

3.1.1 Ved avbestilling tidligere enn 30 dager før avreise skal den reisende betale avbestillingskostnad tilsvarende depositum.

Avbestillingskostnaden per person er aldri mindre enn depositumet.

3.1.2 Ved avbestilling deretter, men mindre enn 14 dager før avreise, taper den reisende 25% av reisens pris, dog minst depositum.

3.1.3 Skjer avbestilling deretter, men tidligere enn 8 dager før avreise, taper den reisende 50% av reisens pris, dog minst depositum.

3.1.4 Skjer avbestillingen mindre enn 8 dager før avreise, taper den reisende hele reisens pris.

3.1.5 Pakkereiser med rutefly er til en viss grad ikke tilbakebetalingsbare. Flyskatter og avgifter refunderes aldri.

3.2 En reisende som har avbestilt og har Goudas avbestillingsbeskyttelse avbestiller sin reise i henhold til WonderCruises avbestillingsinstruksjon og kontakter deretter forsikringsselskapet Gouda direkte for å melde avbestillingen ifølge Goudas retningslinjer. Dette gjøres umiddelbart og i følge avtalen, se; https://www.gouda.no/privat/meld-skade .

FRA 1/1 2018 3.2 En reisende som kjøpt og ifølge avtale har rett til Allianz avbestillingsforsikring for cruise, avbestiller sin reise i henhold til WonderCruises avbestillingsinstruksjon og kontakter deretter forsikringsselskapet Allianz for å melde avbestillingen ifølge Allianz retningslinjer. Dette gjøres umiddelbart og i følge avtalen, se; claims.fga@no.falck.com

3.2.1 Ved avbestilling av enkelte reisende i en lugar risikerer gjenværende reisende på bestillingen å måtte betale et tillegg for ubenyttet seng om sengen vil stå tom i lugaren. Tillegget varierer fra fartøy til fartøy.

3.2.2. Den reisende skal avbestille umiddelbart etter at årsaken til avbestillingen har oppstått og senest før innsjekk på flyplass da reisen anses å være påbegynt.

3.3 AVBESTILLING AV REISE

Avbestilling skal skje på følgende måte, se også www.wondercruises.com .

3.3.1 Avbestilling skal gjøres til arrangøren omgående av den hovedreisende på telefonnummer: +47 67115250. Etter kontortid ring +46-8-668 46 84 (svensktalende telefonsvarer). Opplysninger som kreves for at avbestillingen skal kunne gjennomføres er den reisendes bestillingsnummer, navn, avreisedato og rederi. Har den reisende en avbestillingsbeskyttelse må forsikringsselskapet kontaktes umiddelbart etter avbestillingen.

3.3.2 Etter avbestilling skal beløpet den reisende har til gode refunderes umiddelbart, og senest 14 dager etter avbestilling. I de tilfeller der innbetaling er gjort med kort refunderes beløpet til samme kort som ble benyttet ved betaling, ved annen betalingsmåte skjer tilbakebetaling til hovedreisende.

Ved avbestilling av pakkereise der det er tegnet separat avbestillingsbeskyttelse (Gouda) og avbestillingen omfattes av denne gjelder Goudas forsikringsvilkår. Ta kontakt med forsikringsselskapet snarest: https://www.gouda.no/privat/meld-skade .

FRA 1/1 2018 **3.3.2 Etter avbestilling skal beløpet den reisende har til gode refunderes umiddelbart, og senest 14 dager etter avbestilling. I de tilfeller der innbetaling er gjort med kort refunderes beløpet til samme kort som ble benyttet ved betaling, ved annen betalingsmåte skjer tilbakebetaling til hovedreisende.

Ved avbestilling av pakkereise der det er tegnet separat avbestillingsforsikring for cruise (Allianz) og avbestillingen omfattes av denne, gjelder disse forsikringsvilkårene. Ta kontakt med forsikringsselskapet snarest.

4 DEN REISENDES RETT TIL ENDRING AV REISEN

4.1 Den reisende har rett til å endre avtalen om arrangøren godtar dette. Endringer i avtalen kan medføre kostnader fra arrangøren eller andre for den reisende.

4.1.1 Om avtalen endres av den reisende som f.eks. endret avreisested, endret avreisedag, endret reiselengde eller endret cruise regnes dette som en avbestilling og ny bestilling til gjeldende pris ved bestillingsøyeblikket. Endringskostnad i henhold til gjeldende vilkår for avbestilling.

4.1.2 Ved endring av feilstavet navn for pakkereise med charterfly tilkommer en administrativ kostnad på 500,- per person. Gjelder endringen pakkereise med rutefly er den administrative kostnaden 500,- per person samt kostnad fastsatt av respektive flyselskap, forutsatt at flyselskapet godkjenner endringen. I tillegg til de kostnader som flyselskapet tar for eventuell navnendring tilkommer kostnader som respektive rederi fastsetter om de godkjenner endringen ettersom hver cruisebestilling anses som personlig.

5 DEN REISENDES RETT TIL Å OVERDRA AVTALEN

5.1 Den reisende kan overdra avtalen til noen som oppfyller alle vilkår for å kunne delta på reisen. Den reisende må i rimelig tid før avreisen informere arrangøren eller videreformidleren om overdragelsen.

5.2 Overdrageren og den som overtar avtalen er sammen ansvarlige overfor arrangøren eller videreformidleren for det som gjenstår å betale på reisen og for ekstra kostnader, maks 500,- Beløpsgrensen gjelder ikke om arrangøren kan vise til at den faktiske kostnaden for overdragelsen er et høyere beløp som i slike tilfeller kan kreves inn.

5.2.1 Ved overdragelse av pakkereise med charterfly tilkommer en administrativ kostnad på 500,- per person. Ruteflybilletter og/eller cruise er det normalt ikke mulig å overdra. Om et ruteflyselskap eller et rederi velger å gi mulighet til en overdragelse forbeholder vi oss retten til å kreve den faktiske kostnaden for overdragelsen i henhold til respektive ruteflyselskaps vilkår med tillegg til den administrative kostnaden på 500,-. I tillegg til de kostnader som flyselskapet tar for eventuell overdragelse tilkommer kostnaden som respektive rederi fastsetter om de godkjenner overdragelsen ettersom hver cruisebestilling anses som personlig.

6 ARRANGØRENS ENDRINGER FØR AVREISE

6.1 Arrangørens rett til å endre avtalevilkårene

6.1.1 Arrangøren kan endre avtalevilkårene til den reisendes ulempe kun om det fremgår tydelig av avtalen at dette kan skje.

6.1.2 Om arrangøren har til hensikt å bryte avtalen, eller endre avtalevilkårene, skal arrangøren underrette den reisende snarest og samtidig informere om dennes rett til å trekke seg fra avtalen i samsvar med punkt 6.4.

6.1.3 Eventuelle endringer (f eks tidtabellendring) meddeles per telefon, e-post, brev eller SMS til den hovedreisende som gjennom avtalen forplikter seg til å underrette de øvrige reisende på bestillingen om den aktuelle endringen. Det er derfor spesielt viktig at de opplysninger som oppgis er korrekte og oppdateres av den hovedreisende om dette er aktuelt innen avreise.

6.1.4 Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer på web og/eller i brosjyre før avtalen inngås. Arrangøren forbeholder seg også retten til å foreta endringer av avtalevilkårene for en viss reise også etter at avtalen er inngått. I forbindelse med slike endringer gjelder bestemmelsene i Lag om paketresor 12 §.

6.2. Endring av pris

6.2.1 Om det inntreffer kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen er bindende for partene, kan arrangøren øke prisen med det beløp som tilsvarer kostnadsøkningene om disse har årsak i: (a) endring i transportkostnader (b) endring av skatter, toll eller avgifter som gjelder tjenester som inngår i reisen, eller (c) endringer i valutakurser som påvirker arrangørens kostnader for reisen.

6.2.2 Prisen kan økes med ett beløp som tilsvarer den reisendes andel av den kostnadsøkning som arrangøren er pålagt for å kunne gjennomføre avtalen, forutsatt at denne prisøkningen har er en følge av årsaker som oppgis (a) – (c) i punktet ovenfor. Om for eksempel en avgift i følge punkt (a) ovenfor øker med 100,- for hver reisende, kan prisen for reisen økes med samme beløp. Reisearrangøren har plikt til å fremvise for den reisende hvordan prisøkningen er beregnet om denne ønsker det. Rett til prisøkning i samsvar med (a)- (c) i dette punkt vil kun gjelde om kostnadsøkningen tilsammen overstiger 100,-.

6.2.3 Reisens pris skal senkes om arrangørens kostnader, av årsaker som angitt over, minsker med tilsammen100,-.

6.2.4 Arrangøren skal så snart som mulig informere den reisende om prisendringene. Prisen skal ikke økes og behøver heller ikke å senkes om det er mindre en 20 dager til avreise.

6.2.5 Prisgaranti gjelder for pakkereiser med charterfly fra det tidspunkt depositumet er betalt. For pakkereiser med rutefly gjelder prisgarantien når sluttbeløpet er betalt. Prisgarantien gjelder ikke for nye eller økte skatter, toll eller avgifter som gjelder tjenester som inngår i reisen. Prisgarantien er gjensidig. Skulle kostnaden for reisens gjennomføring minske før avreisen, kan ikke den reisende forvente prisredusering.

6.3. Tidtabellendringer

6.3.1 Tider for avreise og hjemreise i bestillingsbekreftelsen er foreløpige. Arrangøren skal snarest og senest 20 dager før avreise presisere de avgangstider som gjelder for reisen.

6.4 Den reisendes rett til å trekke seg fra avtalen

6.4.1 Den reisende kan trekke seg fra avtalen om arrangøren ikke kan oppfylle det han har påtatt seg og avtalebruddet har vesentlig betydning for den reisende.

6.4.2 Den reisende skal innen rimelig tid meddele arrangøren eller videreformidleren om han vil trekke seg fra avtalen i samsvar med foregående punkt. Om den reisende ikke gjør dette, mister han retten til å trekke seg fra avtalen.

6.5 Den reisendes rett til erstatningsreise

6.5.1 Om den reisende trekker seg fra avtalen i samsvar med punkt 6.4 har han rett til annen pakkereise som er av lik eller høyere kvalitet om arrangøren kan tilby dette. Om den reisende godtar en erstatningsreise med lavere kvalitet har han rett til erstatning for prisforskjellen.

6.5.2 Om den reisende avstår fra sin rett til erstatningsreise, eller om en slik reise ikke kan tilbys, skal den reisende snares, men senest innen 14 dager fra han har trukket seg fra avtalen, få tilbake det han har betalt i følge avtalen

6.5.3 Bestemmelsen i punktene 6.5.1 og 6.5.2 gjelder også om arrangøren kansellerer reisen uten at den reisende har skyld i dette.

6.6 Den reisendes rett til erstatning, arrangørens kansellering av reise

6.6.1 I tilfeller som vises i punkt 6.5 har den reisende rett til erstatning fra arrangøren om det er rimelig.

6.6.2 Rett til erstatning på grunn av at arrangøren har kansellert en reise foreligger ikke om arrangøren viser:(a) at færre personer enn i et avtalt minimumsantall har meldt seg på reisen og den reisende innen avtalt tid får skriftlig meddelelse om at reisen kanselleres, eller(b) at reisen ikke kunne gjennomføres på grunn av hindringer utenfor arrangørens kontroll som denne rimeligvis ikke kunne forventes å ha regnet med når avtalen ble inngått og følger arrangøren rimeligvis ikke hadde kunnet unngått eller overvunnet.

6.6.3 Om det skyldes noen arrangøren har inngått avtale med at reisen kanselleres, er arrangøren fritatt for erstatning i henhold til punktene 6.6.1 og 6.6.2 kun om også den han har inngått avtale med skulle være fritatt i henhold til bestemmelsen. Det samme gjelder om årsaken kan tilskrives andre i ett tidligere ledd.

6.6.4 Om en reise som arrangøren har rett til å kansellere i henhold til foregående punkt inngår i en serie av reiser, har arrangøren rett til å heve også andre reiser som inngår i samme serie under forutsetning av at informasjon om dette skjer så snart som mulig og i hvert fall ikke senere enn det som er oppgitt over i punkt 5.4.1, dvs. 14 dager før avreise (alternativt 10 dager før avreise).

I følge ovenstående punkt 6..6.4 har arrangøren rett til å kansellere reisen uten erstatning om færre personer enn et minimumsantall reisende har meldt seg på reisen og den reisende skriftlig informeres om dette en viss tid før avreise. De minimumsantall som gjelder for reiser i denne katalog og som derfor omfattes av den reisendes reiseavtale er følgende:

Ved reise med fly:

Reisearrangøren har rett til å kansellere reisen om ikke samtlige i a) – d) nedenfor oppgitte minimumsantall er oppfylt senest 30 dager før avreise.

a) Flytype med minimumsantall: B737-300: 133, B737-500: 117, B737-700: 133, B737-800: 173, B747: 405, B757: 210, B767-300: 254, MD-83: 152, A320: 159, A321: 189, A330: 324.Ved reise med andre flytyper enn de ovennevnte, benyttes flytyper av tilsvarende størrelse for beregning av minimumsantall.**
b) 50 reisende til det reisemål som er oppgitt på den reisendes bestillingsbekreftelse
c) 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på den flydestinasjon som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse.
d) 15 reisende til reise som består av faste utfluktskombinasjoner

b) Ved reise med buss: 30 reisende.
Ved reise med båt: 50 reisende
Ved reise med tog: 15 personer. A-330-300 360 reisende, A-321 191 reisende

6.7 Arrangørens og den reisendes rett til å trekke seg fra avtalen ved alvorlige hendelser m.m

6.7.1 Både arrangøren og den reisende har rett til å trekke seg fra avtalen om det, etter at avtalen er blitt bindende for partene, på eller i nærheten av reisemålet eller langs den planlagte reiseruten inntreffer katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen lignende hendelse som påvirker reisens gjennomføring vesentlig eller forholdene på reisemålet på det tidspunkt reisen skal gjennomføres.

6.7.2 For å kunne fastsette om hendelsen er av så alvorlig karakter som angitt over skal svenske eller internasjonale myndigheter rådspørres.

7 ARRANGØRENS ENDRING ETTER AVREISE

7.1 Uteblitte tjenester

7.1.1 Om en vesentlig del av de avtalte tjenester ikke kan oppfylles etter avreise, skal arrangøren tilby passende erstatningsarrangement uten ekstra kostnad for den reisende.

7.1.2 Om erstatningsarrangement ikke kan tilbys eller om den reisende på godkjent grunnlag takker nei til slike arrangement, skal arrangøren, om det er rimelig og uten kostnad for den reisende, fremskaffe likeverdig transport tilbake til stedet for avreise eller til et annet område som den reisende godkjenner.

7.1.3 Om en endring av avtalen i henhold til første eller andre ledd en ulempe for den reisende, er han, om det er rimelig, berettighet til prisavslag og erstatning

7.2 Andre feil og mangler

7.2.1 Ved andre feil i de avtalte tjenester enn de som er angitt i punkt 7.1 har den reisende rett til prisavslag og erstatning, om ikke feilen skyldes ham selv.

7.2.2 Den reisende har ikke rett til erstatning, om arrangøren kan vise til at feilen har oppstått på grunn av hindringer utenfor arrangørens kontroll som denne rimeligvis ikke kunne forventes å ha regnet med når avtalen ble inngått og følger som denne rimeligvis ikke hadde kunnet unngått eller overvunnet.

7.2.3 Om feilen skyldes noen som arrangøren har inngått avtale med, er arrangøren fritatt for skadeerstatningsansvar i henhold til disse reisevilkår kun om også den han har inngått avtale med skulle være fritatt i henhold til den bestemmelsen. Det samme gjelder om årsaken kan tilskrives noen andre i ett tidligere ledd.

7.2.4 Ved feil som har årsak i de omstendigheter som beskrives i punktene 7.2.2 och 7.2.3 skal arrangøren straks gi den reisende den hjelp som er nødvendig.

7.3 Erstaningens omfang

7.3.1 Skadeerstatning i samsvar med disse vilkår omfatter erstatning for ren verdiskade, erstatning for personskade og for skade på eiendel. Den reisende har plikt til å begrense skaden mest muligh.

8 REKLAMASJON OG GODTGJØRELSE

8.1 Den reisende kan ikke påpeke feil i de avtalte tjenester om han ikke innen rimelig tid etter han har merket eller burde ha merket feilen underretter arrangøren eller videreformidleren om feilen. Dette bør om mulig skje på reisemålet.

8.1.1 Eventuell reklamasjon i løpet av reisen må umiddelbart legges frem i løpet av oppholdet til cruiseverten ombord for gi mulighet til å rette feilen. Reklamasjon skal skje skriftlig senest 2 måneder etter hjemkomst fra reisen og skal sendes per e-post til reklamation@tui.se

8.2 Uavhengig av punkt 8.1 kan den reisende påpeke feil dersom arrangøren eller viderformidleren har handlet grovt uaktsomt eller i strid med tro og ære.

8.3 Om den reisende under reisen fremlegger klage som ikke er ubegrunnet, skal arrangøren eller dennes lokale representant straks iverksette tiltak for å finne en passende løsning.

9 DEN REISENDES ANSVAR I LØPET AV REISEN

9.1 Arrangørens anvisninger

9.1.1 Den reisende har plikt til å følge anvisninger for reisens gjennomføring som gis av reiselederen eller annen person som arrangøren har avtale med. Den reisende har plikt til å respektere de ordensregler om gjelder for reisen og på reisemålet og opptre slik at medreisende eller andre ikke forstyrres. Om den reisende i alvorlig grad bryter mot dette, kan arrangøren heve avtalen.

9.2 Den reisendes ansvar for skade

9.2.1 Den reisende er ansvarlig for eventuell erstatning som følge av skade som den reisende gjennom uaktsomhet har påført arrangøren.

9.3 Den reisende har ansvar for formaliteter

9.3.1 Den reisende er selv ansvarlig for de nødvendige formaliteter for gjennomføring av reisen, som for eksempel det å medbringe billett, gyldig pass, visum, vakinasjoner, forsikring. For gjennomføring av reisen kreves det at passet er gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst..

9.3.2 Den reisende er selv ansvarlig for alle kostnader som oppstår på grunn av mangler i de nevnte formaliteter, for eksempel hjemtransport som følge av mangel på pass, om ikke manglene er forårsaket av feilaktig informasjon fra arrangøren eller videreformidleren.

9.3.3 Den reisende har ansvar for å sette seg inn i informasjonen som blir gitt av arrangøren.

9.4 Avvik fra arrangementet

9.4.1 Reisende som etter at reisen er påbegynt avviker fra arrangementet er plikt til å meddele dette til arrangøren eller dennes representant.

9.4.2 Ved avvik i følge 9.4 skjer ingen refusjoen av de deler av reisen som ikke benyttes.

9.4.3 Ved returreise med fly har den reisende selv ansvar for å kontrollere at ikke flyselskapet har endret hjemreisertiden, f.eks ved en flyforsinkelse.

10 TVISTLØSNING

10.1 Partene bør forsøke å løse tvister som gjelder tolkningen eller tilretteleggelsen av avtalen gjennom forhandlinger. Om partene ikke blir enige, kan tvisten prøves av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Allmänna reklamationsnämndens webbadresse: www.arn.se . Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm. Vi deltar i alle tvistesaker

10.2 Om tvisten har oppstått ved grenseoverskridende e-handel, det vil si om du bor i et EU-land men har kjøpt en vare eller en tjeneste via e-handel fra et annet EU-land er det naturligvis mulig å henvende seg direkte til Allmänna reklamationsnämnden, se punkt 10.1. Fom 15.februar 2016 finnes det i tillegg mulighet for deg å fremlegge din klage på EU:s onlineplattform ec.europa.eu/consumers/odr/

11. TILLEGGSARRANGEMENT

Om det er angitt på web eller i brosjyre, eller ved spesialbestilling, kan enkelte tjenester i form av spesiell innkvartering, utflukter, måltider, kveldsarrangement, barneklubber, golf etc kjøpes mot tillegg. Ved avbestilling av tilleggsarrangement gjelder, om ikke annet er angitt, vilkårene under punkt 3 i de alminnelige reisevilkår. Om disse tjenester ikke blir oppfylt, tilbakebetales tillegget.

12. USPESIFISERT LUGAR

Ved bestilling av uspesifisert lugar(GUA, guarantee, garanti og lignende) meddeles lugarnummeret på billetten eller ved innsjekk. Det garantes for lugar i valgt kategori, oppgradering til høyere kategori kan forekomme. Ønskemål om beliggenhet eller annet er ikke mulig. Billetter for uspesifiserte bestillinger utstedes som oftest ganske nær avreise.

13.1 BAGASJE ombord på flyet

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker som for eksempel elektronisk utstyr, kameraer, datamaskiner, smykker, kontanter etc. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å medføre farlig gods ombord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av ulike slag, komprimert gass, etsende og brennbare stoffer, maling, fyrverkeri samt gift og andre stoffer som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på respektive flyselskaps hjemmeside.

13.2 BAGASJE ombord på fartøyet

Følgende er det ikke tillatt å ta med: Alkohol, strykejern, stearinlys, våpen (gjelder også kniver, lommekniver, Leatherman etc), korketrekker, kaffemaskin/vannkoker, elektriske transformatorer, brannfarlig væske, sprengstoff (til f.eks fyrverkeri), amatørradioutstyr, hockeykøller, rusmiddel, saks, skateboard/surfbrett, mat og drikke.

Medbrakte alkoholholdige drikker må deklareres ved ombordstigning. Varene oppbevares ombord og blir utlevert straks før ilandstigning på cruisets siste dag.

14. SPESIELLE BEHOV OMBORD

Reisende med spesielle behov skal samtidig med bestilling kontakte WonderCruises for å kontrollere at cruiset vil fungere i forhold til fartøyet og den reisendes behov. Dette gjøres med en erklæring der WonderCruises skriftlig informeres om eventuelle medisinske (fysiske og/eller psykiske) forhold. Dette er spesielt viktig for å kontrollere at valgt cruise er en passende reise, og det er svært viktig at den reisende tar kontaktfor å avklare dette ved bestilling. Enkelte skip har lugarer som er spesielt tilpasset for funksjonshemmede selv om fartøyet aldri fullt ut kan oppfylle en rullestolbrukers behov. Ombord finnes ikke spesialservice for gjester med funksjonshemming eller medisinske utfordringer, så det er viktig å tenke på at man må klare seg på egen hånd eller at man reiser sammen med noen som kan bidra med all nødvendig hjelp. Enkelte forhold (for eksempel bruk av tenderbåter for å ta seg i land) kan hindre rullstolbrukere fra å komme i land i enkelte havner.

15. ENDRING AV REISERUTE

WonderCruises kan ikke garantere at fartøyet alltid anløper de havner som er annonsert, eller til punkt og prikke følger den planlagte reiseruten. Fartøyets kaptein har rett til, av hensyn til passasjerenes sikkerhet og bekvemmelighet, utelate havner, anløpe andre havner, avvike fra den planlagte reiseruten eller bytte til et annet fartøy eller en annen havn. WonderCruises er heller ikke ansvarlig å overholde ankomst- og avreisetider som er oppgitt for havnene og det blir ikke gitt kompensasjon for eventuelle avvik.

16. PERSONOPPLYSNINGER

Varemerket Wonder Cruises er en del av reisearrangøren TUI Sverige AB. Når du bestiller en reise eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke et reisebyrå eller noen av våre agenter, vil de personlige opplysninger du oppgir inneholde, for eksempel: navn, destinasjoner, forespørsler om spesielle kostnader og spesiell informasjon om helsetilstanden før turen, bli behandlet av TUI Norge og, hvis det er relevant, av andre selskaper innen TUI-konsernet. Dine personopplysninger kan også håndteres av TUIs partnere i reiselivsbransjen, som flyselskaper, hoteller, lokale partnere på reisemålet, og TUIs leverandører av administrative tjenester og systemtjenester. Avhengig av hvor reisemålet ditt er, kan dine personopplysninger håndteres utenfor EU og EØS.

Vi kommer også til å behandle nødvendige personopplysninger du gir om personer i reisefølget ditt. Hvis du gir personlig informasjon om andre personer når du bestiller reisen, må du være sikker på at disse personene samtykker i det, og at du har lov til å gi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at disse forstår hvordan deres personopplysninger kan brukes av oss.

TUI Sverige AB er personopplysningsansvarlige for håndteringen av personlig informasjon vi samler inn fra deg. Selskapet TUI Nordic Holding AB har imidlertid overordnet ansvar for hele det nordiske konsernets virksomhet og har en dominerende innflytelse over de nordiske selskapene. TUI Sverige AB og TUI Nordic Holding AB har dermed et felles personlig ansvar. Men TUI Sverige AB er din hovedkontakt, og det til oss du henvender deg for å stille spørsmål og utøve dine rettigheter.
Vi kan også bruke dine personopplysninger for å gi deg tilbud og annen markedsføring. Du kan når som helst melde deg fra å motta en slik kampanje ved å kontakte oss.

TUI utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi er takknemlige for din integritet og ønsker å være gjennomsiktige om hvordan dine personopplysninger behandles. Din personlige informasjon tilhører deg. Vi ber deg derfor om å ta deg tid til å lese gjennom vår opplysning om personvern, der all informasjon om personopplysninger og dine rettigheter er gitt.

Les mer om Personveropplysninger her

Du kan også kontakte oss via følgende kontaktinformasjon:
TUI Sverige AB, Söder Mälarstrand 27, 117 85 Stockholm, e-post: dpo@tuinordic.com Org. nr: 556211-6615, Tel: +46-(0)8-720 72 00

17. FORBEHOLD OM ENDRINGER

WonderCruises i TUI Sverige AB reserverer seg for korrekturfeil i denne publikasjonen.

18. REISEGARANTIER

Resegarantien er en økonomisk beskyttelse for reisende når en reise blir kansellert eller avbrutt. Den reisende kan da søke om erstatning gjennom reisegarantien. Reisegarantiloven gjelder for:

Pakkereiser

En pakkereise er et arrangement som består av transport og innkvartering eller noen av disse tjenester i kombinasjon med en turisttjeneste som utgjør en ikke uvesentlig del av arrangementet og som ikke er direkte knyttet til transporten eller innkvarteringen, som f.eks leiebil, teaterbilletter eller inngangsbilletter til idrettsarrangement. En pakkereise må vare lenger enn 24 timer eller inneholde innkvartering. En pakkereise selges til en helhetspris eller til separate priser som er knyttet til hverandre. Reisegaranti skal finnes for alle pakkereiser, uansett om de selges til privatpersoner eller til firmaer.
Reisegarantien gjelder også følgende reiser om de kjøpes av privatpersoner:

Pakkelignende reiser

Reisegarantien omfatter de som kjøper pakkelignende reiser, dvs reiser som består av separate transport- og innkvarteringstjenester som sammen gir en vesentlig likhet med en pakkereise. Kombinasjonen bør fremstå som en naturlig enhet.

Kjøp av kun sete

Også den som bare har kjøpt transport kan få erstatning gjennom reisegarantien om transporten er en del av en pakkereise, f.eks med et charterfly eller en buss. Ruteflybilletter er derimot ikke dekket av reisegarantien.

Søknad om erstatning skal rettes til reisegarantien senest tre måneder etter at reisen har blitt kansellert, avbrutt eller av en annen årsak ikke blitt noe av.

For mer informasjon, ring Kammarkollegiet/Resegarantin på +46 -8-700 08 00.