Vilkår for cruise f.o.m. 1 oktober 2018

REISEVILKÅR FOR CRUISE

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet.

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakkereiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene er utformet i.h.t. Lov om Pakkereiser ("Pakkereiseloven") og Barne- og Familie-departementets forskrifter til loven, ("Forskriftene") og supplerer bestemmelsene i loven og forskriftene.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

De reisevilkår som angis med kursiv skrift er spesielle vilkår for TUI-gruppen og kompletterer «Alminnelige vilkår for pakkereiser».

1. AVTALENS INNGÅELSE OG BETALINGSVILKÅR

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfallsdato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 35 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 35 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 35 dager.

Den ansvarlige for bestillingen, innbetaling etc., er den person som står i adressefeltet på bestillingsbekreftelsen og billett. Bestilling av reisen bekreftes til TUI med en delbetaling (depositum). For en pakkereise med cruise er depositumet på 2000 kroner per person samt hele kostnaden for flyreisen – dette betales ved bestilling. Restbeløpet på en cruise reise forfaller 61 dager før avreise. Ved bestilling mindre enn 61 dager før avreise må hele beløpet betales ved bestilling. Betalingsvilkårene kan være ulike mellom pakkereise med charter- eller rutefly og/eller billettype og vil bli gitt før avtalen inngås.

2. HVA SOM OMFATTES AV AVTALEN

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingelser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

I avtalen inngår informasjon om det aktuelle reisearrangementet, se «Å REISE MED OSS» som er tilgjengelig på vår nettside: /reise-med-tui/

En gjennomført bestilling med charter- eller rutefly bekreftes per e-post med en bestillingsbekreftelse tilknyttet den gjennomførte bestillingene. Den reisende har selv ansvar for å skrive ut bestillingsbekreftelsen. Selve flybilletten og cruisebilletten (to ulike billetter) får en ved å logge seg inn under «Min side» på www.tui.no. Vennligst logg inn her også kort tid etter bestilling av reisen for eventuell etterregistrering. For å få skrevet ut cruise billetten må de opplysninger rederiet krever registreres på «Min side». Billetter kan skrives ut ca. 14 dager før avreise og den reisende er selv ansvarlig for å skrive ut billett. Dersom det er bestilt hotell med samme reise skal et reisebevis for hotellet skrives ut fra samme side. Billettene er personlige, de er å betrakte som verdidokument og skal tas med på reisen - de er nødvendige for gjennomføringen av reisen.

Dersom det er bestilt cruise, uten flyreise, gjelder samme som ovenstående - minus flybillett.

Ut- og hjemreise må foretas i overensstemmelse med billetten. Dersom du ikke sjekker inn og ikke er med flyet fra Norge, mister du retten til hjemreisen. Ubenyttet del av reisen refunderes ikke, og hele reisen anses som avbestilt.

Om bagasje om bord på flyet er inkludert i reisens pris, eller om dette må bestilles separat, fremkommer i bestillingsdialogen. Se pkt 11 i dette vilkår for mere informasjon om bagasje.

3. REISENS PRIS

3.1. Prisen
Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt / prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20 .

Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest 20 dager før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig. Kunden kan på sin side ikke påberope seg prisjustering i sin favør grunnet omstendigheter som inntrer senere enn 20 dager før avreise.
En prisøkning på mer enn 8% av den
avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg.

I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes til kortere enn tre virkedager.

TUI tar forbehold om å endre priser og ytelser etc. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter, avgifter eller gebyrer knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller endrede valutakurser. Den reisende har tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene TUI forbeholder seg rett til å justere opp etter, utvikler seg i den reisendes favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20.

Prisgaranti gjelder ikke for pakkereiser med cruise.

TUI Norge baserer sine priser på lugarpris for to personer. I de tilfeller en lugar kan bestilles for færre eller flere personer kan også denne pris vises.

3.2. Depositum
Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette dokumenterte beløpet.

Reiser med cruise: For en pakkereise med cruise er depositumet på 2000 kroner per person samt hele kostnaden for flyreisen.

4. SÆRLIGE FORHOLD KNYTTET TIL AVTALEN

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestillingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

Pakkereiser med rutefly er til en viss del ikke refunderbare. Reiser du på en pakkereise med rutefly/cruise anbefaler vi deg spesielt å kjøpe avbestillingsforsikring.

Forsikring For reisende som bestiller pakkereise med TUI Norge cruise er det mulig å tegne separat avbestillingsforsikring hos forsikringsselskapet Allianz. Mer informasjon finnes på: https://www.tui.no/reise-med-tui/betaling-og-billetter/avbestillingsforsikring-for-rutefly/ Allianz tilbyr også en særskilt og separat reiseforsikring for cruisepassasjerer: https://www.tui.no/reise-med-tui/betaling-og-billetter/reiseforsikring/

Både avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring kan bestilles samtidig med reisen. Se også pkt 5.3 i dette vilkår.

4.2. Innreisebestemmelser
Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Passet må være gyldig i minst 6 måneder etter hjemkomst.

Generell informasjon om pass og visum er tilgjengelig på www.tui.no under «Å REISE MED OSS», Pass og visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende. Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måte. Gis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

4.3. Helseopplysninger
Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reisen og oppholdet.

Reisende med spesielle behov må kontakte TUI Norge direkte i forbindelse med bestillingen for å sikre at cruiset vil fungere basert på skip og behov. Dette gjøres gjennom en erklæring der TUI Norge skriftlig informeres om eventuelle medisinske (fysiske som psykiske) forhold. Denne kontakten er spesielt viktig for å sikre at valgt cruise er et passende/anbefalt skip. Noen skip har lugarer som er spesielt tilpasset funksjonshemmede selv om skipene aldri helt kan oppfylle kravene til tilgjengelighet/fremkommelighet for rullestolbrukere. Det finnes ingen spesiell service om bord for gjester med funksjonshemminger eller medisinske problemer. Det er derfor viktig at du klarer deg selv eller reiser sammen med noen som kan bidra med nødvendig hjelp. Noen situasjoner (blant annet bruk av pendelbåter for å ta seg i land) kan hindre ilandstigning i enkelte havner. Følgende e-post adresse skal benyttes: cruise@tui.no

4.4. Informasjon vedrørende transport
Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige trans-portdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som praktisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

4.5. Andre forhold
Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

Servicehonorar
Når du bestiller reisen din per telefon eller i et reisebyrå, betaler du et servicehonorar på kr 195,- pr. bestilling. Servicehonoraret refunderes ikke ved en eventuell avbestilling. Ingen servicehonorar ved bestilling på www.tui.no.

TUI har stilt lovpliktig garanti til Reisegarantifondet:
Reisegarantifondet
Boks 227 Sentrum, 4001 Stavanger
e-post: firmapost@rgf.no
Telefon: 51 85 99 40

Om den reisende er under 21 år og reiser uten foresatte må dette opplyses om i bestillingsøyeblikket. Informasjon oppgis ved bestilling.

Skjema til de ulike rederiene, og for de som reiser uten minst en av sine foresatte, finner du her: https://www.tui.no/reise-med-tui/reise-med-barn/barnunge-som-reiser-alene/

Minimumsalder for spedbarn for å kunne delta på cruise er 6 måneder. Hvis cruiset er planlagt for minimum tre eller flere sammenhengende dager til havs er minimumsalderen 1 år.

Reisende under 21 år i egen lugar må ha bestilt lugar i nærheten av foreldre/foresattes lugar. Barn under 18 år som ikke reiser i følge med minst en av sine foreldre/foresatte, får kun delta på cruiset om han eller hun er i følge med en eller flere personer over 21 år, som har fått fullmakt fra minst en av foreldrene/foresatte til å ta ansvar for barnet.

Spesielle regler for barn under 21 år som ikke har samme etternavn som foreldrene. Voksne som reiser med barn under 21 år som de ikke er foreldre eller foresatte til, må kunne fremvise barnets pass (og eventuelt visum) samt en kopi av begge foreldrenes pass og en undertegnet bekreftelse fra minst en av barnets foreldre eller foresatte på at barnet har tillatelse til å reise med sitt reisefølge. Bekreftelsen skal også inneholde en tydelig tillatelse til at barnet kan få medisinsk behandling, om det skulle oppstå en situasjon hvor en lege anser at barnet har behov for umiddelbar behandling. Disse regler gjelder også om barnet reiser med slektninger eller venner.

Om et barn reiser med en av sine foreldre/foresatte og har et annet etternavn enn denne, må
forelder/foresatte kunne fremvise et gyldig dokument undertegnet av den forelder/foresatte som ikke følger med på reisen, som tilkjennegir at han/hun godkjenner at barnet reiser med den andre forelder/foresatte. Dokumentet må ordnes samtidig med bestilling av reisen og ikke senere enn en uke før seiling. Dokumentet skal være på engelsk og tas med til havnen på avreisedagen.

Bekreftelsen skal også medbringes til avreiseflyplass i Norge og forevises ved innsjekking. TUI påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

Graviditet er ikke en sykdom og avbestilling på grunn av graviditet er ikke mulig. Dog kan en
avbestillingsbeskyttelse iblant inneholde spesielle rettigheter som f.eks. endringsmulighet. Gravide kan delta på cruise frem til graviditetens 23.uke. Om den 24.uken innledes før eller i løpet av cruiset er det ikke tillatt å delta på cruiset. For at den gravide skal kunne delta på cruise kreves en legeerklæring på engelsk som bekrefter at det ikke foreligger noen komplikasjoner og som viser hvor langt graviditeten er fremskredet.

Observer at inntak av alkoholholdige drikker om bord følger de lover som gjelder der fartøyet befinner seg. Unntak er amerikanske rederier som krever en minimumsalder på 21 år for
alkoholinntak uansett hvor fartøyet befinner seg.

5. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE ELLER Å OVERDRA REISEN

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakkereisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakkereisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

5.2. Avbestilling mot vederlag
Kunden har rett til å avbestille reisen mot å betale et rimelig administrasjonsgebyr frem til det er 42 dager igjen til avreisedøgnet starter.

Avbestiller kunden etter at fristen er utløpt, skal disse regler gjelde:

• Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse og minus eventuell avbestillingsbeskyttelse.

• Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.
Flyselskapene kan i noen tilfeller beregne et gebyr for slik refusjon. Dersom arrangøren krever tilbake skattene og avgiftene på vegne av kunden, kan det i tillegg beregnes et rimelig gebyr for dette. De samlede gebyrene skal uansett ikke overstige gebyret for navneendring i billetten.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

En cruise reise har avvikende betingelser fra de ovenstående refusjonsregler på grunn av at det ved slike reiser er rederienes og ruteflyselskapenes egne vilkår som gjelder. Ved avbestilling tidligere enn 60 dager før avreise beholder arrangøren 2000 kroner per person samt kostnaden flyselskapet tar for avbestilling av flyreisen i tillegg til kostnaden rederiet tar for avbestillingen.

Servicehonoraret på 195,- refunderes ikke ved avbestilling.

Reiser med rutefly. Avbestilling av en pakkereise med rutefly er normalt ikke refunderbar.
Ruteflyselskapene kan pålegge reisearrangøren å utstede flybilletter i god tid før avreise. Når en flybillett er utstedt har reisearrangøren en økonomisk forpliktelse overfor flyselskapet. Dersom den reisende avbestiller reisen etter at flybilletten er utstedt, må TUI belaste den reisende med et gebyr tilsvarende prisen på flybilletten.

Cruise rederiene har spesielle avbestillingsregler. Dersom den reisende avbestiller cruiset og TUI Norge ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor rederiet må TUI Norge belaste den reisende med et tilsvarende gebyr. Korrekt størrelsen på gebyret opplyses på forespørsel. TUI Norge tar forbehold om endringer ved vedlagte tabell.

For pakkereiser med rutefly/cruise, der den reisende har tegnet separat avbestillingsforsikring med Allianz, er det denne forsikringsavtalen som skal følges ved avbestilling.

Avbestillingskostnader/rederi
Costa Comfort
45-31 dager: 25% av prisen
30-16 dager: 50% av prisen
15-6 dager: 75% av prisen
Ingen refusjon: 5-0 dager

Costa Basic
46 dager eller flere: 25% av prisen
45-31 dager: 50% av prisen
30-16 dager: 75% av prisen
Ingen refusjon: 15-0 dager

Royal Caribbean Cruise Line, Celebrity Cruises - alle kategorier
31 dager eller flere 500 sek/nok/dkk 50EUR
30-15 dager: 25% av prisen
14-9 dager: 50% av prisen
Ingen refusjon: 8-0 dager

MSC
1-15 netters cruise
60 eller flere : 15% av prisen
59-30 dager: 25% av prisen
29-22 dager: 40% av prisen
21-15 dager: 60% av prisen
14-6 dager: 80% av prisen
Ingen refusjon:5-0 dager

MSC
15 netters cruise eller lenger
90 eller flere : 15%
89-60 dager: 25% av prisen
59-52 dager: 40% av prisen
51-35 dager: 60% av prisen
34-15 dager: 80% av prisen
Ingen refuson: 16-0 dager

Norwegian
Suites (starter med S, C, H kategori*)
120 dager eller flere: 20% av prisen
119-106 dager: 35% av prisen
105-91 dager: 50% av prisen
90-15 dager: 75% av prisen
14-0 dager: 95% av prisen

Norwegian
Øvrige kategorier
42 dager eller flere: 20% av prisen
41-30 dager: 35% av prisen
29-15 dager: 50% av prisen
14-8 dager: 80% av prisen
7-0 dager: 95% av prisen

*Suites, Concierge and the Haven by Norwegian®-Suites (all categories beginning with “S”, “C” and “H”)

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne.

Ved avbestilling av enkelte reisende i en lugar risikerer gjenværende reisende på bestillingen å måtte betale et tillegg for ubenyttet seng om sengen vil stå tom i lugaren. Tillegget varierer fra fartøy til fartøy.

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse - frivillig avbestillingsbeskyttelse.

TUIs egen avbestillingsbeskyttelse gjelder ikke på reiser med cruise. En separat avbestillingsbeskyttelse kan bestilles samtidig med reisen. Mer detaljert informasjon finner du i punk 4.1 i dette vilkår.

Ved avbestilling av pakkereise der det er tegnet separat avbestillingsforsikring for cruise, (Allianz) og avbestillingen omfattes av denne, gjelder disse forsikringsvilkårene som en separat forsikringsavtale – det er forsikringsvilkårene til Allianz som er en del av avtalen.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter. Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestilling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er fremskaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjenværende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakkereise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

5.4. Overdragelse av pakkereisen
Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

TUIs gebyr for endring er kr. 500,- per person på en pakkereise med charterfly. Ruteflybilletter og/eller cruise billetter er derimot vanligvis ikke mulige å overdra. Dersom et ruteflyselskap eller rederi velger å gi mulighet til en overdragelse forbeholder TUI Norge seg retten til å kreve den faktiske kostnaden for overdragelse i samsvar med det respektive ruteflyselskaps vilkår, med tillegg til den administrative kostnaden på kr 500,-. I tillegg til de kostnader som flyselskapet tar for eventuell overdragelse tilkommer kostnaden som respektive rederi fastsetter, om de godkjenner overdragelsen ettersom hver cruisebestilling anses som personlig. Rederienes egne vilkår gjelder ved cruise reiser.

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som overdrar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

5.5. Endring av bestillingen
Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestilling mot vederlag i pkt. 5.2. vil

Ved endring av feilstavet navn for en pakkereise med charterfly, tar vi en administrasjonskostnad på kr 300,- per person. Gjelder endringen en reise med rutefly er den administrative kostnaden på kr 500,- per person i tillegg til den kostnaden respektive flyselskap krever, forutsatt at flyselskapet godkjenner endringen. I tillegg til kostnadene som flyselskapet tar tilkommer kostnaden som respektive rederi fastsetter, om de godkjenner endringen. Rederienes egne vilkår gjelder ved cruise reiser.

Endring av en avtale/pakkereise med rutefly/charterfly i forbindelse med en cruisebillett er vanligvis ikke gjennomførbar. Om reisen foregår med rutefly, og dersom ruteflyselskapet har endringsbare billetter, vil TUIs administrasjonsgebyr for å gjøre endringen på reisen være kr 500,- per person i tillegg til den kostnaden respektive flyselskap krever, forutsatt at flyselskapet godkjenner endringen. Cruise rederiene har spesielle regler og deres vilkår gjelder - en eventuell endring av avtalen må godkjennes av respektive rederi.

Overstiger TUIs kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endringen regnes som en avbestilling og pkt. 5.2. gjelder.

6. ARRANGØRENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER ENDRE REISEN UTEN ERSTATNINGSPLIKT

6.1. For få tilmeldte
Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

• 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
• 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
• 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kundens innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

TUIs kanselleringsregler:
Gjelder der det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. Avlysningen må i så fall skje senest 20 dager før avreise. De minimumsantall som gjelder for reiser i denne kategori er følgende:

Reise med fly:
1) 95 prosent av antall seter på flyet må være solgt.
2) 50 reisende til det reisemål som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse.
3) 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på det reisemålet som er angitt på bestillingsbekreftelsen.

Reisearrangøren har rett til å avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt.

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette.

6.3. Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Informasjon om flytider, flyselskap og flytype som forekommer i programmet er foreløpige. Endelige flytider, flyselskap og flytype fremkommer på billetten, eller skriftlig fra operatøren senest 20 dager før avreise.

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. endringer som måtte oppstå etter at programmet er trykket.

Endring av reiserute. TUI Norge kan ikke garantere at fartøyet alltid anløper de havner som er annonsert, eller for øvrig følger den planlagte reiseruten. Cruise skipets kaptein har rett til, av hensyn til passasjerenes sikkerhet og bekvemmelighet, utelate havner, anløpe andre havner, avvike fra den planlagte reiseruten eller bytte til et annet fartøy eller en annen havn. TUI Norge er heller ikke ansvarlig å overholde ankomst- og avreisetider som er oppgitt for havnene og det blir ikke gitt kompensasjon for eventuelle avvik.

7. PARTENES PLIKTER

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelighetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

Assistanse og hjelp etter punkt 7.1. kan være i form av personlig støtte, hjelp gjennom lokale samarbeidspartnere eller støtte via Guide Online, avhengig av omstendighetene og reisens karakter.

7.2. Kundens plikter
Kunden plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider, i sin katalog eller på annen måte.

a) Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

b) Informasjoner: Kunden plikter å gi formidler eller arrangør de relevante informasjoner som han forstår eller bør forstå har vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende, plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Arrangøren er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av at personalia eller spesielle behov for medreisende ikke er gitt på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre, plikter å forvisse seg om at den/de som skal delta i pakkereisen, kan følge det reglement arrangøren har satt, og at den aktuelle
pakkereise er av slik art at den/de påmeldte kan delta i den uten belastninger for seg selv eller andre

c) Reklamasjoner: Den reisende plikter å gi arrangøren beskjed uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel som vil gi ham rettigheter etter punktene 8.2 a) - e). Oppdages mangelen etter at pakkereisen har tatt til, må kunden så vidt mulig reklamere på stedet.

Eventuell reklamasjon i løpet av reisen må umiddelbart gjøres til resepsjonen om bord på skipet. På denne måten får rederiet muligheten til å rette opp i feil eller mangler. Dersom det oppdages feil eller mangler i løpet av et hotellopphold skal Guide Online kontaktes – våre reiseledere som treffes per SMS og som du før avreise fikk kontaktinformasjon til av TUI.

Dersom forholdene ikke løses i løpet av oppholdet skal en reklamasjon gjøres skriftlig etter hjemkomst, uten ugrunnet opphold, per e-post til: reklamasjon@tui.no eller via linken: www.tui.no/kundeservice/kontakt-oss/Reklamasjon/

d) Dokumenter etc: Kunden plikter å kontrollere at billetter og reisedokumenter er i samsvar med bestillingen og at navn på reisende er i samsvar med hva som står i passet. Den reisende plikter å ta med gyldig pass, eventuelle visa/helseattester, billetter, referansenummer og andre dokumenter som måtte være nødvendige for reisen. Den reisende plikter selv å fremskaffe slike dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter selv å tegne de forsikringer han måtte føle nødvendige. Arrangøren har rett til å avvise en reisende dersom de nødvendige dokumenter ikke er medbragt.

e) Hensyn til medreisende etc: Kunden plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre delleverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Kunden skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om fremmøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg fraktfører eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.
Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

f) Hjemreise etc: Den reisende plikter å overholde arrangørens eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Gjøres ikke dette, kan de reserverte seter ikke påregnes benyttet. Videre plikter den reisende selv å holde seg orientert om eventuelle endringer i avreisetiden, ved å ta kontakt med reisearrangøren eller reisearrangørens representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg/vært utilgjengelig de siste 24 timer før oppsatt avreise. Den reisende plikter ellers å følge arrangørens oppfordringer til å lese arrangørens e-post, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranke eller resepsjon så lenge dette ikke medfører unødig bry eller ulempe for den reisende.

g) Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelser etter at forholdet er påtalt, gir arrangøren rett til å nekte vedkommende reisende videre deltagelse på reisen. Arrangøren har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke fremme krav vedrørende den del av reisen som ikke blir benyttet.

Kunden kan gjøres erstatningsansvarlig for tap eller ekstrautgifter som påføres arrangøren ved grovt brudd på ovenstående bestemmelser. Kunden er ansvarlig for ødeleggelser og tap etc. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

8. OM MANGLER

8.1. Mangler før avreise
Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8 % skal alltid anses som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.
Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt dekningskjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes.

8.2. Mangler etter avreise
Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold. Ved feil eller mangler i løpet av oppholdet på cruise skipet skal resepsjonen om bord kontaktes – se pkt 7.2.c).

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

a) Avhjelp:
Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

c) Prisavslag:
Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

d) Heving:
Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

e) Erstatning:
Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foranstående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

8.3 Erstatningsbegrensninger
Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning

Kundens rett til prisavslag eller erstatning begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportrettslig lovgivning. Prisavslag og erstatning etter pakkereiseloven og erstatning etter annen transportrettslig lovgivning skal gå til fradrag i hverandre, slik at kunden ikke gis for høy kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav på prisavslag eller erstatning til arrangøren av pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportrettslig lovgivning (herunder standardkompensasjon etter EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) må rettes mot transportøren.

Uansett om arrangøren er erstatningspliktig i.h.t. det ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Erstatning kan ikke kreves for tap eller skade som skyldes den reisendes egen forsømmelse eller forhold.

a)Forholdet til EU-forordning 2004-261 (Forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)
Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf
Ved forsinkelser, kanselleringer og/eller overbooking gjelder de regler som følger av EUs nevnte forordning.

Eventuelle krav etter denne forordningen må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportavtalen, gjelder dette ikke for den øvrige delen av pakkereisen med mindre mangelen er av slik art at betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. pkt. 8. Mindre forsinkelser gir vanligvis ikke rett til heving av kjøpet av pakkereisen. Om passasjeren velger å avbryte/heve kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men betingelsene for å heve kjøpet av pakkereisen etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert den delen av kjøpesummen som relaterer seg til transporten. Reisearrangøren plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil skje.

b) Følgende forhold ansees normalt ikke som mangel ved pakkereisen etter bestemmelsene i pkt 8:
I. Avvik fra forventninger kunden har hatt og som ikke er skapt av arrangøren, som f.eks. annen byggestandard på destinasjonen eller andre destinasjonsbetingede forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være "vanlige" på destinasjonen.
II. Unormale vær- og andre naturgitte forhold arrangøren ikke hadde eller burde ha kjennskap til
III. Forhold den reisende må regne med kan oppstå fra tid til annen, og som ligger utenfor arrangørens kontroll eller som ikke avviker fra hva som anses forutsatt i avtalen. Skifte av bosted pga overbooking, skal ikke betraktes som "påregnelige avvik".
IV. Forsinkelser under transport eller endrede avgangstider/ankomsttider, når oppholdet på reisemålet ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser med varighet under 5 døgn, eller 8 timer for reiser med varighet mellom 5 og 8 døgn, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 døgn. Om forsinkelsen/endringen i avgangs/ ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndigheter, eksepsjonelle værforhold, trengsel i luftrommet eller andre, lignende forhold arrangøren eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, fordobles de foran angitte frister. At forholdet ikke betegnes som mangel etter denne bestemmelse hindrer ikke at kunden skal ha den assistanse og den eventuelle kompensasjon kunden er berettiget til etter nevnte EU-forordninger.
V. Avvik fra det avtalte som skyldes kundens eget forhold.

9. TVISTEBEHANDLING

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

10. IKRAFTTREDELSE

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015

11. BAGASJE OM BORD PÅ FLYET

Det er ikke tillatt å sjekke inn verdisaker som for eksempel elektronisk utstyr, kameraer, datamaskiner, smykker, kontanter etc. Av sikkerhetsmessige grunner er det forbudt å medføre farlig gods om bord eller i innsjekket bagasje. Det som klassifiseres som farlig gods er for eksempel våpen av ulike slag, komprimert gass, etsende og brennbare stoffer, maling, fyrverkeri samt gift og andre stoffer som inneholder bakterier eller virus. Les mer om farlig gods, forbudte gjenstander og øvrige bagasjeregler under flyinformasjon på respektive flyselskaps hjemmeside.
Hvis du er usikker på hvilken bagasjevekt som er tillatt, om bagasje er inkludert i flyprisen eller om det må bestilles separat, se: https://www.tui.no/reise-med-tui/flyinformasjon/bagasje/. For visse type reiser, og da særlig reiser med rutefly, fremkommer overnevnte ved å logge inn på «Min side» på www.tui.no.

12. BAGASJE OM BORD PÅ SKIPET

Følgende er det ikke tillatt å ta med: Alkohol, strykejern, stearinlys, våpen (gjelder også kniver, lommekniver, Leatherman etc.), korketrekker, kaffemaskin/vannkoker, elektriske transformatorer, brannfarlig væske, sprengstoff (til f.eks. fyrverkeri), amatørradioutstyr, hockeykøller, rusmiddel, saks, skateboard/surfebrett, mat og drikke. Medbrakte alkoholholdige drikke må deklareres ved ombordstigning. Varene oppbevares om bord og blir utlevert rett før ilandstigning på cruisets siste
dag.

13. USEPSIFISERT LUGAR

Ved bestilling av uspesifisert lugar (GUA, guarantee, garanti og lignende) meddeles lugarnummeret på billetten eller ved innsjekk. Det garanteres for lugar i valgt kategori, oppgradering til høyere kategori kan forekomme. Ønskemål om beliggenhet eller annet er ikke mulig. Billetter for uspesifiserte bestillinger utstedes som oftest ganske nær avreise.

13. PERSONVERNOPPLYSNINGER

Når du bestiller en reise eller andre tjenester på nettet, via telefon eller ved å besøke et reisebyrå eller noen av våre agenter, vil de personlige opplysninger du oppgir inneholde, for eksempel: navn, destinasjoner, forespørsler om spesielle kostnader og spesiell informasjon om helsetilstanden før turen, bli behandlet av TUI Norge og, hvis det er relevant, av andre selskaper innen TUI-konsernet. Dine personopplysninger kan også håndteres av TUIs partnere i reiselivsbransjen, som flyselskaper, hoteller, lokale partnere på reisemålet, og TUIs leverandører av administrative tjenester og systemtjenester. Avhengig av hvor reisemålet ditt er, kan dine personopplysninger håndteres utenfor EU og EØS.

Vi kommer også til å behandle nødvendige personopplysninger du gir om personer i reisefølget ditt. Hvis du gir personlig informasjon om andre personer når du bestiller reisen, må du være sikker på at disse personene samtykker i det, og at du har lov til å gi informasjonen. Hvis det er hensiktsmessig, bør du også sørge for at disse forstår hvordan deres personopplysninger kan brukes av oss.

TUI Norge AS er personopplysningsansvarlige for håndteringen av personlig informasjon vi samler inn fra deg. Selskapet TUI Nordic Holding AB har imidlertid overordnet ansvar for hele det nordiske konsernets virksomhet og har en dominerende innflytelse over de nordiske selska-pene. TUI Norge AS og TUI Nordic Holding AB har dermed et felles personlig ansvar. Men TUI Norge AS er din hovedkontakt, og det er til oss du henvender deg for å stille spørsmål og utøve dine rettigheter.

Vi kan også bruke dine personlige opplysninger for å gi deg tilbud og annen markedsføring. Du kan når som helst avregistrere deg fra å motta slik markedsføring ved å kontakte oss.

TUI utfører all håndtering av personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi er takknemlige for din integritet og ønsker å være gjennomsiktige om hvordan dine personopplysninger behandles. Din personlige informasjon tilhører deg. Vi ber deg derfor om å ta deg tid til å lese gjennom vår opplysning om personvern, der all informasjon om personopplysninger og dine rettigheter er gitt.

Les mer om Personvernopplysninger her

Du kan også kontakte oss via følgende kontaktinformasjon:
TUI Norge AS, Lille Grensen 7, 0159 Oslo, org. nr 931393936. Telefon: 67115100, e-post: dpo@tuinordic.com